Novi 59. a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju: ZDDPO-2) , ki se uporablja od 1. januarja 2020 dalje, prinaša omejitev zmanjšanja davčne osnove po 36., 55. do 59. členu citiranega zakona in določbah drugih zakonov, ki določajo zmanjšanje davčne osnove. Tako bomo lahko pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020 uveljavljali znižanje davčne osnove zaradi pokrivanja izgube, olajšav za vlaganja, zaposlovanje, donacije…največ do višine 63% davčne osnove. Navedeni odstotek pa ne velja za osebne olajšave. Glede na zapisano velja razmisliti, ali je smotrno izkoristiti olajšave do višine davčne osnove že za leto 2019, vsaj tiste, ki jih lahko prenašamo v naslednja obdobja.
 
Davčno izgubo je možno pokrivati neomejeno dolgo in sicer za leto 2019 še vedno do višine 50% davčne osnove tekočega leta. Medtem ko ostale davčne olajšave lahko zavezanci za leto 2019 uveljavljajo največ do višine davčne osnove. Vrstni red uveljavljanja davčnih olajšav ni določen, zato se lahko zavezanci sami odločijo, katero olajšavo bodo izkoristili najprej. Smiselno je, da najprej izkoristimo davčne olajšave, ki jih ni možno prenašati v naslednja davčna obdobja.
 
Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj se priznajo v višini 100% vlaganj, izključujejo se z olajšavo za investiranje, lahko se jih prenaša 5 let.
 
Olajšave za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva se priznajo v višini 40% investiranega zneska, se prav tako lahko prenašajo 5 let, jih je pa potrebno poračunati v primeru, če se jih odtuji prej kot v treh letih po letu vlaganj. Seveda pa to ne velja za investiranje v vso opremo in neopredmetena osnovna sredstva, saj so investicije v pohištvo in pisarniško opremo izvzete (neglede kje se pohištvo nahaja!). Enako velja za motorna vozila. Izjema so le avtomobili in avtobusi na hibridni ali električni pogon in tovorna motorna vozila, ki ustrezajo EURO VI. Ne priznajo se tudi investicije v dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah, nepremičnine itd. Glede na to tudi nakup klime za prezračevanje prostorov ali umivalnika v frizerskem salonu ne predstavlja podlage za uveljavljanje olajšave, saj se smatra da gre za sestavni del nepremičnine. Vse navedeno velja tudi za nabave financirane s pomočjo finančnega najema. Nasprotno pa se olajšav ne more uveljavljati za vlaganja, ki so financirana iz nepovratnih sredstev RS ali EU.
 
Davčno osnovo v višini 45% obračunanih bruto plač za prvih 24 mesecev zaposlitve, lahko znižamo v primeru, če smo zaposlili za nedoločen čas osebo mlajšo od 26 let ali starejšo od 55 let, ki je bila pred tem vsaj 6 mesecev prijavljena na zavodu za zaposlovanje in v preteklih 24 mesecih ni bila zaposlena pri nas ali naši povezani osebi. Navedena olajšava se izključuje z olajšavo za invalide in regionalno olajšavo za nove zaposlitve na območjih z visoko brezposelnostjo. Vzporedno s tem se olajšave za invalide izključujejo z olajšavami za novozaposlene. Olajšave za zaposlovanje invalidov zmanjšujejo davčno osnovo za 50% obračunanih bruto plač za invalide vseh stopenj, za 70% pa za invalide s 100 odstotno telesno okvaro in gluhe osebe ter invalide nad kvoto. Olajšava velja tudi za samostojnega podjetnika, ki je invalid in sicer za vsak mesec opravljanja dejavnosti 30% povprečne plače v RS oziroma 60% povprečne plače v RS za invalida s 100-odstotno telesno okvaro in gluho osebo, pod pogojem, da ne zaposluje delavcev.
 

Če podjetje z dijakom ali študentom sklene učno pogodbo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, lahko uveljavlja olajšavo v velikosti izplačanih nagrad, vendar največ 20% povprečne mesečne plače v RS za vsak mesec praktičnega dela. Pri tem so izvzeta povračila stroškov za prehrano in prevoz.

Delodajalci, ki financirajo pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za premije, ki jih delno ali v celoti plačajo v korist delojemalcem (to je le olajšava, ni strošek!). Izvajalec pokojninskega načrta mora imeti sedež v Sloveniji ali državi članici EU, pokojninski načrt mora biti odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi. Davčna olajšava za leto, v katerem so bile premije plačane, znaša 24% obveznih prispevkov za PIZ delojemalca in ne več kot 2.819,09 EUR. Enako velja tudi za samostojnega podjetnika.
 
Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove za 0,3% obdavčenih prihodkov, če je donacijo namenil organizaciji registrirani za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, ekološke, športne, religiozne in druge splošno koristne namene. Tako dana donacija ni prenosljiva v nasprotju z dodatno olajšavo v višini 0,2% obdavčljivih prihodkov za izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo za te namene v javnem interesu. Takšno olajšavo je možno prenašati 3 leta.
 

Samostojni podjetniki lahko znižujejo davčno osnovo s pomočjo splošne olajšave in osebnih olajšav v sorazmerju s številom mesecev, za katerega predlagajo davčni obračun. Pri splošni olajšavi velja opozoriti, da jo lahko uveljavljajo zavezanci, če se ne štejejo za vzdrževane družinske člane oziroma olajšava že ni bila upoštevana pri akontaciji dohodka iz zaposlitve ali naslova prejemanja pokojnine ali je bila upoštevana v manjšem deležu kot 5/12.

Alenka Volk Penko,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.