Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje CELOVITA OBRAVNAVA VOZIL

Kdaj: v sredo, 25. maja 2022 s pričetkom ob 10.00 uri

Cilj seminarja: vpliv zakonodaje z vidika DDV in DDPO pri nakupu vozila

Program
1. Nakup vozila in odbitek vstopnega DDV
2. Uporaba službenega vozila tudi za privatne namene z DDV vidika
3. Obračun bonitete za službeno vozilo
4. Kdaj je potrebno voditi evidence o prevoženih kilometrih
5. Davčna obravnava stroškov povezanih z vozili
6. Potni nalogi in povračila stroškov prevoza na službeni poti
7. Obdavčitev prodaje vozila z vidika DDV in vpliv na izkaze

Način dela:
Spletni seminar traja od 10.00 do 12.00 ure. Prijave zbiramo do ponedeljka, 23.05.2022.

Prijavo oddajte na povezavi
https://forms.gle/Z4B3dZ1VJ9yN2b6Z6

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

Državni zbor RS je dne 11.3.2022 sprejem Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Veljati je začel naslednji dan po objavi. Uporablja se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022 dalje.

Novela zakona prinaša oprostitev plačila dohodnine od družinske pokojnine in izplačil iz šolskega sklada ter ugodnosti pri določanju bonitet pri dohodkih iz zaposlitve; spremembo davčne obravnave odpravnine ter plačila za poslovno uspešnost; izvzem oproščenih prispevkov za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov; spremembo olajšave za zaposlovanje in uvaja novo olajšavo za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič; zvišuje se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju; dobili pa smo tudi novo olajšavo za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod.

Nadalje se zvišuje olajšava za donacije iz dosedanjih 0,3% na 1% obdavčenih prihodkov, novela pa določa tudi novo, dodatno, posebno olajšavo za podporo vrhunskemu športu v višini 3,8% obdavčljivih prihodkov davčnega zavezanca. Za slednjo velja posebnost, da pripoznanje ni vezano na nepridobitnost prejemnika.

Bistvene novosti na področju razbremenitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala so, da se odstotek priznanih normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem znižuje iz dosedanjih 15% na 10% dohodka, hkrati pa se znižuje stopnja obdavčitve iz 27,5% na 15%. Spremenjen prvi odstavek 96. člena ZDoh-2 skrajšuje obdobje za obdavčitev dobička iz kapitala iz dosedanjih 20 na 15 let. Hkrati se znižujejo stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala..) iz 27,5% na 25% in nato še vsakih pet let. Tako po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala znaša stopnja obdavčitve 20% in po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala 15%.

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala so bili doslej obdavčeni cedularno, po novem pa se lahko zavezanci odločijo, da se jim tako pridobljeni dohodki vštevajo v letno davčno osnovo, o čemer obvestijo davčni organ v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Cedularna in sintetična obdavčitev se v takšnem primeru med seboj izključujeta, zato se zavezanec ne more odločiti, da bi bili le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma iz oddajanja premoženja v najem, ki jih je dosegel, obdavčeni sintetično, drugi pa ostanejo cedularno (velja samo v primeru ugovora!).

Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja prinaša v prehodnem tri letnem obdobju postopen dvig splošne olajšave s 3.500,00 EUR na 7.500,00 EUR letno. V letu 2022 znaša splošna olajšava 4.500,00 EUR in velja od 1. januarja dalje. Preveč obračunana dohodnina bo poračunana pri informativnem izračunu.

Na novo se uvaja olajšava za rezidente po dopolnjenem 70. letu starosti v višini 1.500 EUR in olajšava za rezidente, prav tako v višini 1.500 EUR, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

S spremembo 122. člena ZDoh-2 se stopnja dohodnine v najvišjem razredu znižuje iz 50% na 45%. V skladu s prehodnimi določbami ZDoh-2Z se že za leto 2022 uskladijo davčne osnove s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/22.

Po novem je vrednost bonitete, v kolikor delodajalec zagotovi delavcu osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, nič. Vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem bonitete so davčno priznan strošek.

Poleg spremenjenih in dodatnih olajšav, ki povečujejo razbremenitev dohodka iz dejavnosti, prinaša novela zakona tudi izvzem obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje R Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, saj se ne štejejo za prihodek in se ne pripoznajo kot odhodek. Sprememba se uporablja že za leto 2021.

VABIMO VAS na

ZOOM delavnico

CELOVITA OBRAVNAVA VOZIL

sreda, 25.5.2022 ob 10.00 uri

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

ALI JE SISTEM »NORMIRANSTVA« UGODNEJŠI?

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti je dobiček, ugotovljen kot razlika med prihodki doseženimi z opravljanjem dejavnosti in stroški, ki jih ugotavljamo s pomočjo predpisov o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb.

Na podlagi 3. odstavka 48. člena ZDoh-2, pa se lahko davčni zavezanci, ob izpolnjevanju določenih pogojev, odločijo za ugotavljanje davčne osnove davčnega leta, z upoštevanjem normiranih odhodkov. Normirani odhodki se pripoznajo v višini 80% fakturiranih prihodkov, vendar ne več kot 40.000 EUR, oziroma 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za poln delovni čas in sicer neprekinjeno najmanj pet mesecev (59. člen ZDoh-2).

Odločitev, na kakšen način bo ugotavljal davčno osnovo, mora zavezanec sprejeti že ob registraciji, oziroma najpozneje v osmih dneh od dneva vpisa v PRS. Med letom se je ne more spreminjati, zamenjava je možna z novim koledarskim letom.

Ob vstopu v sistem je potrebno upoštevati spremembe ZDoh, ki veljajo od 1.1.2018 dalje, predvsem prihodkovni limit, saj se skladno z devetim odstavkom 48. člena v prihodke iz dejavnosti, ugotovljene po pravilih o računovodenju, poleg primerov iz 1. točke 9. odstavka citiranega člena, štejejo tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb (2. točka 9. odstavka 48. člena), razen v primerih, ko zavezanec dokaže, da glavni ali eden od poglavitnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih dohodkov (dokazno breme je na zavezancu).

Načeloma naj bi bil sistem ugotavljanja davčne osnove s pomočjo normiranih stroškov primernejši za tiste, ki opravljajo različne storitvene dejavnosti in nimajo visokih stroškov v zvezi z nabavo materiala, blaga, ne nabavljajo osnovnih sredstev, nimajo vzdrževanih družinskih članov ali dosegajo dohodke iz naslova opravljanja dejavnosti kot »popoldanci«. Seveda pa zapisano vedno ne drži, zato je potrebno pred sprejemom odločitve izdelati predračun davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov in morebitnih olajšav ter ga primerjati s sistemom ugotavljanja odhodkov s pomočjo normiranih stroškov.

Ena izmed prednosti, ki jih ponuja sistem normiranih stroškov, je vsekakor poenostavljeno vodenje evidenc, kar pomeni prihranek pri času in denarju; samostojnemu podjetniku ni potrebno predlagati letnega poročila službi AJPES in plačevati javne objave; zaradi enostavnega načina ugotavljanja davčne osnove, je tudi priprava davčnega obračuna enostavnejša; obdavčitev je cedularna. Po drugi strani pa takšna obdavčitev ne omogoča uveljavljanja nobenih olajšav (npr. osebne olajšave, olajšave za vzdrževane družinske člane, olajšave za investiranje, olajšave za zaposlovanje, olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, olajšave za donacije, itd…). Dohodnino od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20% davčni stopnji in sicer vedno, tudi v primeru »izgube«. Šteje se, da je davek dokončen.

Ob zaključku bi rada opozorila, da »prag« za vstop v sistem »normirancev« ni enak »pragu« za vstop v sistem DDV-ja, kajti pri vstopu v sistem DDV-ja, način ugotavljanja »meje« za vstop ni koledarsko leto, ampak obdobje zadnjih 12 mesecev, kar pomeni, da lahko izpolnjujete pogoje za »normirance«, a ste se dolžni identificirati za namene DDV-ja.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje: Kaj prinaša novela ZDoh-2Z?

V A B I L O
na brezplačno on-line izobraževanje
Kaj prinaša novela ZDoh-2Z?

Kdaj: v torek, 12. aprila 2022 s pričetkom ob 10.00 uri
Cilj seminarja je seznanitev z novostmi, ki jih prinaša ZDoh-2Z.

Program

 1. Prenova dohodninske lestvice in vpliv sprememb na že izplačane dohodke v letu 2022
 2. Izvzem oproščenih prispevkov nosilcev tudi za leto 2021 (kako bomo popravljali že oddane
  davčne obračune)
 3. Boniteta za električna vozila (možni zapleti)
 4. Spremembe pri izplačilu dela place za poslovno uspešnost
 5. Obdavčitev dohodkov iz kapitala in oddajanja premoženja v najem po novem
 6. Kaj je novega pri olajšavah za s.p.-je
 7. Odgovori na vprašanja

Način dela:
Spletni seminar traja od 10.00 do 11.30 ure. Prijave zbiramo do petka, 08.04.2022.

Prijavo oddajte na povezavi:
https://forms.gle/x3CVxTM4pTTgkCvR9
Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prejeli povezavo in gradivo na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Usposabljanje: Digitalna orodja za produktivnost, avtomatizacijo in linki za plačila

VABILO

na delavnico

Usposabljanje: Digitalna orodja za produktivnost, avtomatizacijo in linki za plačila

Kdaj:

4. in 5. april 2022 od 16h-20h

Trajanje izvedbe: 10 šolskih ur

Kje:  ZOOM  

Predavatelj:

Blaž Branc, ustanovitelj in CEO podjetjij Baltazar consulting, Pionir, in NewcompanyX, ter co-founder IoT/LoRa startupa Rebond.

Vsebina:  

Izvedba usposabljanja Digitalna orodja za produktivnost, avtomatizacijo in linki za plačila je namenjena vodstvenemu osebju manjših organizacij in podjetnikom. Predavanje v obsegu 10h v dveh delih vključuje predstavitev brezplačnih orodij za produktivnost, ki omogočajo boljši management delovnih nalog in procesov. Spoznali bomo 1) organiziranje, delegiranje in preverjanje delovnih nalog, 2) pametno planiranje, 3) obvladovanje multi koledarjev, 4) uporaba extensionov in 5) uporaba top windows trikov!

Seznanili se bomo tudi z brezplačnimi orodji, ki vam bodo pomagala avtomatizirati (beri: poenostaviti in pohitriti) delo v digitalnem marketingu: 1) splanirajte vse objave na družbenih medijih na enem mestu, 2) vključite objave iz družbenih medijev na svojo spletno stran (social wall), 3) enostavno snemanje promo videov, 4) orodje za pošiljanje newslettrov in 5) orodje za direktni marketing – pospeševanje prodaje.

Spoznali boste tudi novo orodje podjetja Stripe, največjega globalnega procesorja kreditnih kartic. Na delavnico bomo vzpostavili Payment link in vam omogočili, da boste začeli prodajati že isti dan! Gre za alternativo postavitvi spletne trgovine, v kolikor imate samo par izdelkov.

Način dela:

Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja in bo praktično naravnano.

Ob nezadostnih prijavah si pridržujemo odpovedati usposabljanje.

Prijave zbiramo do 3.4.2022 do 12:00. Izvedba je omejena na 40 udeležencev.

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prijeli povezavo in na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje: Letni dopust in regres

Kdaj: v ponedeljek, 28. marec 2022 s pričetkom ob 10.00 uri

Cilj seminarja je naučiti se pravilno odmeriti letni dopust in pravilno obračunati regres za letni dopust.

Program

 1. Kako pravilno odmeriti letni dopust?
 2. Ali lahko delodajalec delavcu prepove izrabo dopusta?
 3. Roki za izrabo letnega dopusta
 4. Kaj storiti, če pride do odpovedi delovnega razmerja?
 5. Delavec ne želi koristiti dopusta. Ali se dopust lahko izplača?
 6. V kakšni višini in kdaj je potrebno izplačati regres za letni dopust?
 7. Ne/obdavčitev regresa

Alenka Volk Penko

SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Oblikovanje identitete in strategije blagovne znamke ter digitalnih kanalov komunikacije

VABILO

na delavnico

Oblikovanje identitete in strategije blagovne znamke ter digitalnih kanalov komunikacije

Kdaj:

16. 3. 2022 od 12:00 – 16:00

Trajanje izvedbe: 4 ure

Kje: ZOOM

Predavateljica:

Maja Lapajne, Digitalni marketing za srčne podjetnike. Kreativka, ustvarjalka z 20 letnimi izkušnjami s področja digitalnega marketinga.

Vsebina:

Delavnica je prilagojena potrebam podjetnikov in majhnih podjetij, ki želijo na trgu prodreti s pomočjo digitalne komunikacije. V času koronavirusa je digitalni marketing postal nuja za vsa podjetja, če želijo na dolgi rok preživeti in biti uspešna. Hkrati ta podjetjem omogoča, de se hitreje in bolj neposredno povežejo s svojimi idealnimi kupci, hitreje dobijo povratne informacije o svojem poslu in so zato bolj konkurenčna.

Cilja delavnice sta dva:

1. Oblikovanje trdnih marketinških temeljev s postavitvijo blagovne znamke (oblikovanje elementov preprostega brandbooka)

2. Izbor najprimernejših digitalnih kanalov komunikacije

Izobraževanje je prepletanje teoretičnega in praktičnega dela, kjer bodo udeleženci po korakih skozi izobraževanje gradili osnove marketinga in blagovne znamke po principu ledene gore:

1. OBLIKOVANJE IDENTITETE BLAGOVNE ZNAMKE

Nevidni del ledene gore predstavlja temelje uspešnega marketinga, kjer bomo skozi praktične vaje postavili svoj namen, opredelili idealne ciljne skupine, analizirali konkurenco ter oblikovali ponudbo (izdelke/storitve), ki bo v najboljši meri reševala problem naše ciljne skupine. Na podlagi vseh teh inputov bomo nato oblikovali identiteto blagovne znamke, ki je osnova za naslednji korak in se izraža s 5 opisi in 5 čustvi, ki želimo, da jih naša stranka začuti v prvih 5s, ko pride v stik z nami, našo komunikacijo.

2. OBLIKOVANJE STRATEGIJE BLAGOVNE ZNAMKE

Vidni del ledene gore izhaja in gradi na prvem, nevidnem delu, na identiteti. Naučili se bomo, kako izberemo vidne elemente naše komunikacije, ki bodo izražali našo osebnost in tako pritegnili prave ljudi, to je našo idealno ciljno skupino. Naučili se bomo kako določimo in izberemo svoje barve, tipografijo, ime, slike in logotip.

3. IZBOR ZA NAS NAJPRIMERNEJŠIH DIGITALNIH KANALOV KOMUNIKACIJE

Glede na to, kdo je naša ciljna skupina, v kateri fazi nakupnega procesa se nahajajo, kaj počne naša konkurenca, kaj je naša ponudba, v tem koraku udeleženci izberejo najprimernejše kanale komunikacije. Predstavili bomo 8 za mala podjetja najbolj zanimivih digitalnih kanalov komunikacije in njihove značilnosti (spletna stran, družbena omrežja, e-mail marketing, PPC, vsebinski marketing in SEO, marketing od ust do ust, video marketing, sodelovanje z vplivneži).

Celotno izobraževanje je zastavljeno zelo praktično in brez težkih izrazov, brez potrebnega marketinškega predznanja, po principu primi in nesi, da boste lahko v praksi takoj začeli bolj profesionalno in samozavestno graditi svojo spletno prisotnost. Pomagali vam bomo, da s pravimi, enostavnimi koraki zgardite trdne temelje svoje blagovne znamke po samem izobraževanju, ter tako s samozavestno, profesionalno digitalno komunikacijo stopite v srca in denarnice svojih idealnih kupcev.

Način dela:

Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja in bo praktično naravnano.

Ob nezadostnih prijavah si pridržujemo odpovedati delavnico.

Prijave zbiramo do 15.3.2022 do 12:00. Izvedba je omejena na 40 udeležencev.

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prijeli povezavo in na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Zbiranje podatkov o trajnostnem poslovanju postaja nuja

Trajnostno poslovanje se zadnje čase sliši kot modni trend, a o njem govorimo že več desetletij. Okoljske analize, družbeni vplivi, standardi in certifikati niso novost. Mnogi so jih že izvajali ali pridobili, prevladovalo pa je mnenje, da je to le za velika podjetja in nekje daleč v prihodnosti. Dejstvo je, da si Evropska unija prizadeva, da bi do leta 2050 dosegla nevtralno gospodarstvo; zvišujejo se regulatorni standardi, pritiski vlagateljev v trajnostne naložbe je vse večji, povečujejo pa se tudi pritiski na podjetja. Prihajamo v obdobje, ko bodo morala podjetja izkazovati svoj trajnostno poslovanje tako z aktivnostmi, kot rezultati poslovanja.

Kako resno postaja? Predstavljate si, da greste na banko in želite kredit. In banka, poleg finančnega poročila zanj zahteva tudi podrobno nefinančno poročilo – vprašalnik o trajnostnih vidikih poslovanja družbe, ki temelji na realnih podatkih in trajnostnih ciljih v prihodnosti.

To postaja realnost. Banke se bodo začele izogibati netrajnostnim naložbam, posledično bodo odobrile manj »netrajnostnih kreditov« ter jih ponujale pod slabšimi pogoji, saj bodo dolžne poročati o strukturi portfelja, trajnostnih finančnih produktih ter se boriti tudi za svoj ugled in boljše bonitetne ocene. Ne gre za scenarij iz prihodnosti. Banke so že pričele z izvajanjem vprašalnikov ESG (Eng. Environmental, social, corporate governance), do konca leta pa želijo vse slovenske banke uvesti enotni vprašalnik ESG o trajnostnem poročanju. Napovedujejo vsebinsko transformacijo financ s ciljem, da se kapitalski toki preusmerijo v trajnostne cilje in pospeši razogljičenje gospodarstva. Evropski zeleni dogovor uokvirja trajnostne finance EU. Akcijski načrt kot osnovo izpostavlja trajnostno taksonomijo, trajnostne standarde in oznake, spodbujanje trajnostnih naložb, referenčne vrednosti za trajnost, vključevanje trajnosti v bonitetne ocene, krepitev trajnostnih razkritij, kot tudi trajnostno upravljanje podjetij. Taksonomija EU opredeljuje skupno klasifikacijo gospodarskih dejavnosti, ki bistveno prispevajo k okoljskim trajnostnim ciljem, na podlagi znanstveno utemeljenih meril. Pripravlja se celovita ureditev obvezujočih razkritij za nefinančna podjetja in finančne institucije, pri tem je v pripravi tudi širok nabor orodij v pomoč podjetjem, tržnim udeležencem in finančnim posrednikom pri razvoju trajnostnih naložbenih rešitev in preprečevanju lažnega zelenega oglaševanja. Obveznost poročanja bank se bo prenesla na komitente, tudi MSP, izključena naj bi bila le mikropodjetja. Banke želijo obvladovati tveganja na področju ESG in to na nivoju banke, kot tudi na nivoju podjetij, ob tem pa bodo sledile načelom GAR (Green Asset Ratio) – kolikšen delež portfelja je zelen. Za gospodarstvo to pomeni, da se bo moralo za dostop do financiranja prilagoditi.

Enotno trajnostno poročanje se uvaja tudi sistemsko, na nivoju EU. V nastajanju je Direktiva o trajnostnem poročanju podjetij, ki gre v smeri, da bo za podjetja, ki so podvržena reviziji (velika podjetja; MSP, ki kotirajo itd.) Evropska komisija (EC) zahtevala revizijsko ali verificirano mnenje za nefinančno poročanje, kot to že zahteva za finančno poročanje. Direktiva bo javno obravnavana predvidoma v drugem delu leta 2022. Velika podjetja opredeljujeta dva od treh kriterijev: več kot 250 zaposlenih, 40 milijonov evrov prihodkov ali 20 milijonov evrov bilančne vsote.

Postavljeni so temelji prihodnosti: evropski zeleni dogovor, trajnostno in vključujoče okrevanje po pandemiji ter gospodarstvo v dobro ljudi in prihodnosti zemlje. Na področju okolja bodo upoštevana pravila enaka kot za Evropsko taksonomijo; blaženje in prilagajanje klimatskim spremembam, omejitve na področju uporabe virov ter vode in poudarek na krožnem gospodarstvu, ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter zmanjševanje onesnaževanja okolja. Na področju družbe bo fokus na delovnih pogojih, enakih priložnostih in človekovih pravicah, izhajajoč iz Evropskega stebra družbenih pravic. Pri upravljanju podjetij in družb bo poudarek v sestavi managementa in sveta oz. odbora ter njihova aktivna vloga, etiki in kulturi podjetja (ki vključuje tudi podkupnine in korupcijo), političnem vključevanju, poslovnih odnosih in spremljanju ter uporabi tveganj. Enoten sistem poročanja bo omogočil relevantne, primerljive in zanesljive podatke, ki naj bi jih podjetje poročalo v letnem poročilu. Iz direktive bodo izvzeti MSP-ji, če ne kotirajo, lahko pa se v poročanje vključijo prostovoljno. A zavedati se morajo, da bodo vseeno morali trajnostno poročati velikim podjetjem, če so vključeni v verige vrednosti (oz. kot dobavitelji) velikih podjetij ali multinacionalk. Podatki kažejo, da kar 80 % emisij podjetij prihaja iz verige vrednosti (obseg 3). EC ocenjuje, da bodo podjetja prvič poročala v letu 2024, za leto 2023.

Nič drugače ni na področju javnih razpisov. Že sedaj so podjetja, s certifikati in podobnimi dokumenti, opisovala svoj prispevek k okoljskemu, družbenemu in ekonomskemu vidiku poslovanja. V prihodnosti lahko pričakujemo, da se bo teža teh kriterijev povečevala. Učinki naložb bodo morali biti merljivi in sledljivi. Za nepovratna sredstva bo moralo podjetje prispevati k ciljem, ki jih EU naslavlja.

Ne smemo pa pozabiti še enega vidika, ki ga podjetja naslavljajo skozi trženje. Tržno komuniciranje v smeri trajnostnih poslovnih modelov in skrb za svet, družbo in okolje postaja pomembno področje. Kupci, še posebej generacija Z, pričakujejo da bodo blagovne znamke in podjetja udejanjala svoj namen, ki presega zgolj ekonomski obstoj. Kar 73 % predstavnikov generacije Z, je za trajnostne produkte pripravljeno plačati več. Za podjetja to pomeni nove poslovne modele in radikalne spremembe, saj so ti kupci dobro podučeni in ne puščajo prostora za zeleno zavajanje (greenwashing). Mladi pričakujejo več od držav kot tudi več od podjetij. Obstajajo že tožbe, kjer mladi za premalo ambiciozne načrte na področju trajnosti tožijo državo. Pomen preverjenih standardov na področju trajnostnega poročanja in sistem enotnega poročanja zato še bolj pridobiva na veljavi.

Kako hitro se prilagajajo podjetja? Mikro in mala podjetja ne sledijo dogajanju, tradicionalne panoge pa zanemarjajo to področje. Nekatere je v to potisnila dobaviteljska veriga, mnogi pa bodo ob to trčili na bankah. Okoljsko zavednih je premalo.

Obstajajo svetovni standardi na področju poročanja, ki zajemajo 7 globalnih okvirjev in standardov trajnostnega poročanja: CDP – Carbon Disclosure Project, CDSB – Climate Disclosure Standards Board, GRI – Global Reporting Initiative,    IIRC – International Integrated Reporting Council, SASB – Sustainability Accounting Standards Board, TCFD – Taskforce on Climate Related Disclosures in WEF IBC – World Economic Forum International Business Council.

Dokler ne bo vzpostavljeno poenoteno poročanje, so podjetja prepuščena trgu in lastni iznajdljivosti. Pripravila so si lastne okvirje poročanja trajnostnih ciljev in prispevkov k trajnostnim ciljem Združenih narodov (UN SDG golas). Tudi banke za zdaj uporabljajo še vsaka svoj obrazec za poročanje.

Rešitve na tem področju je začel ponujati tudi CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. V začetku leta 2022 so predstavili priznanje »Green star« za uspešnost podjetij na poti zelene preobrazbe. Ne gre le za priznanje, saj so razvili orodje, ki omogoča pregled stanja v podjetju, strateško postavitev trajnostnih ciljev in kriterijev ter omogoča generiranje trajnostnih poročil. Priznanje, kot orodje, je prepoznalo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj rešuje izzive slovenskih podjetij na področju trajnostnega poročanja.

Orodje pa bo v veliko pomoč tudi tistim, ki so mislili, da je takšno poročanje nekje daleč v prihodnosti. Časa ni več, zbiranje podatkov za trajnostno poročanje bo kmalu nuja.

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Kako pridobiti družbeno odgovorni certifikat?

VSE O CERTIFIKATU DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec je kot nov certifikat v Sloveniji. Certifikat temelji na smernicah mednarodnega standarda za družbeno odgovornost ISO 2600. Glavni namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v podjetjih v odnosu do zaposlenih. Slovenija s tem certifikatom vstopa v obdobje strateškega upravljanja družbene odgovornosti. Obenem certifikat naslavlja zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje v podjetju.

Vir: Predstavitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat ponuja delodajalcem, da v podjetjih uvedejo ukrepe za izboljševanje pogojev na področjih usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, medgeneracijskem sodelovanju ter na področju kot so etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu. Podjetja na ta način izboljšujejo delovne pogoje, vzpostavijo fleksibilne oblike organizacije dela, obenem se dviguje v podjetju nivo pozitivne klime in delovne kulture, s čemer se vzpostavlja privlačno okolje za delo. S tem ukrepom se v podjetju povečuje pripravljenost posameznikov za daljše ostajanje na delovnem mestu.

Naj izpostavim nekatere cilje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

 • spodbuditev delodajalcev k delovanju na področju družbene odgovornosti podjetja oziroma trajnostnega razvoja podjetja
 • krepi družbeno odgovornega upravljanja v podjetjih
 • izboljšuje delovne pogoje zaposlenih ter poizkuša vzpostaviti fleksibilne oblike organiziranosti dela
 • dviguje organizacijske klime in delovne klime zaposlenih ter
 • izboljšuje privlačnost delovnega okolja za zaposlene.

Postopek pridobitve Certifikata Družbeno odgovoren delodajalec je revizorski in svetovalno – analitičen postopek, kateri ocenjuje in svetuje delodajalcem, katera orodja morajo pri izvajanju uporabljati za boljše upravljanje na poudarkom na zaposlenih v podjetju. Certifikat ima poudarek na štirih področjih in sicer:

 • Področje 1 – izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu
 • Področje 2 – vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika
 • Področje 3 – izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika
 • Področje 4 – izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.

Podjetje ali organizacija skozi predpisan postopek določi, uresniči izbrane cilje in ukrepe. Poleg analize dejanskega stanja v podjetju se s pomočjo zunanjega revizorja določi načrt vpeljave ukrepov. Cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov, kakovosti delovnega okolja na področju zaposlenih v podjetju. Podjetje pridobi pristopni certifikat, ko revizor ugotovi, da nima velikih vrzeli, sicer pa podjetju določi ukrepe za odpravo te vrzeli.

Ko podjetje dobi pozitivno oceno izvedbenega načrta in odpravi vse pomanjkljivosti ter jim zunanji revizor potrdi, podjetje pridobi pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec«.

Podjetje po pridobljenem certifikatu, pristopi k vsakoletnem ocenjevanju in se ponovno ugotavlja ali izvaja vse zgoraj navedene ukrepe in če so v skladu z načrtom implementacije. Po pridobljenem pristopnem certifikatu podjetje po treh letih pozitivnih ocen stanja in revizij napreduje v napredni certifikat. Napredni certifikat se pa deli v tri nivoje in sicer nivo .

Certifikat Družbeno odgovornega delodajalca lahko pridobi podjetje, ki je registrirano in ima sedež v Republiki Sloveniji in ima več kot pet zaposlenih, in ne glede panogo poslovanja.

Kako potepa postopek, da postanete družbeno odgovoren delodajalec?

Postopek pridobitve certifikata Družbeno odgovornega delodajalca pridobite po naslednjih korakih:

 1. Podjetje se prijavi v postopek certificiranja – prijavno dokumentacijo pridobite na spletni strani Certifikata Družbeno odgovorne delodajalec, katero pošljete Ekvilib Inštituta, projektna pisarna: Medvedova 28, SI-1000 Ljubljana ali skenirane dokumente na elektronsko pošto certifikatdod@ekvilib.org
 2. Ko Ekvilib Inštitut prejme dokumentacijo sodelavec/ka stopi v stik z podjetjem in se dogovori za nadaljnje aktivnosti.
 3. S pomočjo uvodnega vprašalnika ter osebnega pogovora z predstavnikom podjetja, bodo ugotovili dejansko stanje na področju družbene odgovornosti v podjetju, ter katere aktivnosti že izvajate.
 4. Podjetje se skupaj z zunanjim revizorjem dogovori in pripravi načrt vpeljave ukrepov.
 5. Potem, ko bo podjetje uspešno implementiralo ukrepe in pripravilo načrt izvajanja, bo prejelo certifikat Družbeno odgovorno podjetje.

Možnost v letu 2022 je sofinanciranje pridobitve certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. V letu 2022 bo financiranih 42 vlog in sicer po vrstnem redu prispetja. Omenjen poziv je omejen in se za leto 2022 se zaključi ob zapolnitvi mest oziroma do 30.9.2022. Sofinanciranje je v višini 100%.

Vir:

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). O certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec. Dostopno dne 1.2.2022 preko: Osnovne informacije – Certifikat DOD

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). Predstavitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Dostopno dne 1.2.2022 preko: Predstavitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec (certifikatdod.si)

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). Le 5 korakov in postanete lahko družbeno odgovoren delodajalec. Dostopno dne 1.2.2022 prek: Potek pridobitve – Certifikat DOD

Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. (b.d.). Javni poziv za prijavitelje 2022. Dostopno dne 1.2.2022 prek: Javni poziv za prijavitelje v 2022 – Certifikat DOD

Gordana Fatur
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na delavnico: OSEBNOSTNI LEADERSHIP IN ČUJEČNOST

VABILO

na delavnico

OSEBNOSTNI LEADERSHIP IN ČUJEČNOST:

Osebna rast in razvoj z veščinami samo-motivacije, samo-regulacije in kreiranjem ustvarjalnih rešitev s pomočjo čuječnosti

Kdaj:

9. 3. 2022 od 13:00 – 16:00

Trajanje izvedbe: 3 ure

Kje:  ZOOM  

Predavateljica:

Urška Merljak, univ. dipl. pravnica, spec. integrativne psihoterapije, mediatorka in amaterska raziskovalka plesa, starih tradicij in kultur

Vsebina:  

Avtentično, odgovorno in transparentno lahko delujejo samo posamezniki, ki se zavedajo samega sebe, dobro regulirajo svoja notranja doživljanja, se samo-motivirajo in poskrbijo za stalen dotok pozitivnih virov v svoje življenje in poslovanje, zaradi česar lahko vzpostavljajo odlične odnose z drugimi in se soočajo z najrazličnejšimi izziv. Skozi praktično naravnano delavnico bomo spoznali naslednja področja:

 • samo-motivacija in samoiniciativnost
 • prepoznavanje potreb s samo-refleksijo
 • osnove čuječnosti in 5 mehanizmov čuječnosti – pozitivni učinki čuječnosti pri poslovanju – opazovanje in sprejemanje – osebni prostor in čustvene meje
 • samo-regulacija
 • metakomunikacija
 • sprejemanje odločitev
 • pozitivna distrakcija
 • pomen pozitivnih virov, pohval, hvaležnosti in praznovanj
 • sočutje vs. empatija
 • pomen razvoja različnih vrst inteligenc
 • integrirana osebnost (ego stanja in kako prehajamo med ego stanji starša, otroka in odraslega pri poslovanju)

(podrobna predstavitev na strani 3)

Način dela:

Usposabljanje bo potekalo preko ZOOM orodja in bo interaktivno (praktične naloge, vaje čuječnosti, smo-refleksija itd.), udeleženci bodo prejeli PPT učno gradivo z nalogami in vajami za aplikacijo pridobljenega znanja v praksi.

Ob nezadostnih prijavah si pridržujemo odpovedati delavnico.

Prijave zbiramo do 8.3.2022 do 12:00. Izvedba je omejena na 40 udeležencev.

Prijavo oddajte na povezavi:

PRIJAVA

Prijavljeni boste na dan pred dogodkom prijeli povezavo in na vaš e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi.

 Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.