Regres 2024 – Vse o regresu

Regres je enkratno letno izplačilo delavcu, ki je povezano z izrabo letnega dopusta pri delodajalcu in ga izplača delodajalec. To pravico ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in jo ima vsak zaposleni, ki ima pravico do letnega dopusta na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Vsak delodajalec je dolžan do 31. marca vsako leto izdati sklep o določitvi letnega dopusta s tem pa ima zaposleni tudi pravico do regresa. Delodajalec lahko sočasno ali ločeno opredeli višino regresa. Pravice zaposlenih so urejen v delovnopravni zakonodaji, pri čemer davčna zakonodaja določa obdavčljivi in neobdavčljivi del regresa. Pri tem je potrebno poudariti, da je regres zakonsko določena pravica zaposlenih.

Do regresa so upravičeni zaposleni za določen, kot nedoločen čas, ki imajo pravico do letnega dopusta. Pri določanju višine pa je potrebno upoštevati tako ZDR-1, kolektivne pogodbe, interne akte delodajalca, kot pogodbe o zaposlitvi.

Po določilih ZDR-1 mora biti regres za letni dopust izplačan vsaj v višini minimalne plače, ta v 2024 znaša 1253,90 evra in predstavlja neto znesek izplačila. Regres za leto 2024 mora biti izplačan najkasneje do 1. julija 2024. V primeru nelikvidnosti delodajalca pa se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši rok za izplačilo regresa, vendar najpozneje do 1. novembra 2024. Nelikvidnost se po sodni praksi presoja po 14. členu ZFPPIPP. Če delodajalec ne izplača regresa, gre za kršitev. Če je bila pravica do regresa kršena ali ni izplačan pravočasno, lahko zaposleni prijavi delodajalca na delovni inšpektorat, ki bo sprožil postopek zoper delodajalca. Zastaralni rok je 5 let.

Višina regresa za leto 2024 v zasebnem sektorju je odvisna od delodajalca. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa le minimalni znesek za regres 2024. Pri izplačilu regresa pa je potrebno upoštevati tudi določila kolektivnih pogodb. Če je znesek za regres 2024 v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti višji kot v ZDR-1, je potrebno upoštevati znesek določen s kolektivno pogodbo (KP). Če je delodajalec zavezan k več KP, mora delodajalec izbrati ugodnejšo za zaposlenega. KP za obrt in podjetništvo, ki je v uveljavi od 1. maja 2023 opredeljuje, da je regres določen najmanj v višini minimalne plače v letu, povečane za 5%. Če delodajalca ne zavezuje KP, mora višino določiti v aktu ali s sklepom delodajalca. Tako ima lahko v internemu aktu določeno, da se višina regresa določi vsako leto s sklepom.

Regres je neobdavčen do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji. To pomeni, da je regres oproščen plačila prispevkov in dohodnine do te višine. Če je regres izplačan v višjem znesku od povprečne plače, kar je mogoče, se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega znesek 100 % povprečne plače. Znesek povprečne plače se spreminja vsak mesec in ga je potrebno v mesecu izplačila preveriti. Podatki so objavljeni na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS). Pri izračunu se upošteva znesek povprečne bruto plače v času izplačila regresa. Ta npr. v marcu 2024 znaša 2.317,82 EUR. Nosilci dejavnosti si lahko izplačajo regres, vendar ta ni davčno priznan.

Pri določanju višine regresa za zaposlenega je poleg višine regresa, pomemben tudi čas zaposlitve. Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu ne pripada celoten regres. V takem primeru je višina regresa za leto 2024 odvisna od števila mesecev, za katere je sklenjena pogodba o zaposlitvi. V kolikor ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo. Regres pripada za vsak polni mesec, ko je oseba zaposlena. Delavec ima pravico do sorazmernega deleža letnega dopusta in prav tako pravico do sorazmernega deleža regresa. Potrebno je paziti, ali je oseba zaposlena za skrajšan delovni čas po posebnih pogojih, saj ji lahko v tem primeru pripada polni regres (67. člen ZDR-1). Pojasnilo za zaposlene, da če med letom sklenete pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, vsak delodajalec nakaže sorazmerni del regresa, ki je odvisen od obsega in časa zaposlitve. Npr. polovični delovni čas in obdobje 6 mesecev pomeni 1/4 polnega regresa. Višina polnega regresa pa je lahko pri vsakem delodajalcu drugačen. Poleg tega je potrebno opozoriti, da ima zaposleni pravico do izplačila regresa tudi če je zaradi bolezni ali starševskega dopusta odsoten z dela, saj je osnova za izplačilo regresa veljavna pogodba o zaposlitvi.

Delodajalec lahko izplača regres tudi v različnih višinah, v skladu z internim aktom oziroma pravilnikom, ki določa kriterije in merila. Ta morajo biti merljiva, objektivna in nediskriminatorna.

Pri izplačilu regresa je potrebno vedeti, da je možno, da ga delodajalec izplača v več delih, vendar v celoti do 1. julija 2024, oziroma do 1. novembra, v že omenjenem primeru. Poleg tega je potrebno opozoriti, da je potrebno pri zaposlenih, ki so zaposleni po 1.7.2024 izplačati regres najpozneje do 31.12.2024. Potrebno je tudi paziti, da v primeru, da regres do prenehanja zaposlitve še ni izplačan, le tega delodajalec izplača z dnem prenehanja. V kolikor pa je bil izplačan polni regres in oseba prekine delovno razmerje tekom leta po izplačilu, je zaposleni vrniti sorazmerni del regresa. Ta je lahko poračunan ob izplačilu zadnje plače, vendar le ob pisnem soglasju zaposlenega. Običajno se to soglasje podpiše skupaj z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. V kolikor zaposleni ne želi podpisati soglasja in ne vrne preveč izplačanega regresa, ga delodajalec lahko iztoži na sodišču.


Ilirska Bistrica, 25.04.2024
Tomaž Stojanović, NEC, Cerknica, SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska

DELO PO UPOKOJENSKI POGODBI

Načeloma velja, da je hkratno opravljanje dela in prejemanje pokojnine nezdružljivo, kar preprečuje načelo nezdružljivosti, ki ga pozna naš sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V nekaterih primerih, pa zakonodaja izrecno dovoljuje hkratno opravljanje dela in prejemanje pokojnine.

 Najpogosteje gre za ponovni vstop v zavarovanje za poln delovni čas in prejemanje sorazmernega dela že uveljavljene pokojnine (40%); reaktivacijo za manj kot polni delovni čas in pridobitev sorazmernega dela že uveljavljene pokojnine; delo v okviru drugega pravnega razmerja po pogodbah civilnega prava (avtorska pogodba, podjemna pogodba, mandatna pogodba, itd) ali drugih oblikah, ki jih dovoljuje zakonodaja. Med slednjimi je zagotovo najbolj priljubljena pogodba o opravljanju začasnega in občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upokojencem, ki ima lahko tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih določa ZDR-1.

Pravna podlaga

Pravno podlago najdemo v Zakonu o urejanju trga dela (v nadaljevanju: ZUTD), ki uvodoma opredeljuje, da je začasno ali občasno delo plačano začasno ali občasno delo ali trajnejše časovno omejeno delo upravičenca ali upravičenke do opravljanja začasnega ali občasnega dela. Upravičenec do opravljanja začasnega ali občasnega dela pa je vsaka oseba, ki ima v Republiki Sloveniji status upokojenca. Pri tem so izvzete osebe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pridobile pravico do dela starostne ali predčasne pokojnine, saj so še vedno delovno aktivne.

Delodajalec in upokojenec v primeru opravljanja takšnega dela skleneta pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upokojencem. Pogodba lahko vsebuje nekatere elemente delovnega razmerja in mora poleg osnovnih podatkov o naročniku in izvajalcu, vsebovati še vrsto del, ki jih bo upokojenec opravljal, obdobje dela, mesečno število ur, ki jih bo opravil, urno postavko ter predviden skupni dohodek, kajti število ur, ki se jih lahko opravi po takšni pogodbi je omejeno. Določena pa je tudi minimalna urna postavka in bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo.

Upokojenska pogodba je specifična pogodba civilnega prava, čeprav vsebuje nekatere elemente kot jih pozna pogodba o zaposlitvi. Posledično se tudi za upokojensko pogodbo uporablja nekatere elemente ZDR-1, npr. prepoved diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, enake obravnave glede na spol, določbe o delovnem času, odmorih in počitkih ter odškodninski odgovornosti, itd. Plačilo za delo mora biti izplačano, podobno kot plače za zaposlene, najkasneje do 18. dne v mesecu, po poteku meseca, v katerem se je delo opravilo. Upokojenec pa ni upravičen do nadomestila za prehrano, prevoz na delo, itd. V kolikor bi pri opravljanju upokojenskega dela le prišlo do takšnih stroškov, se slednji »obrutijo« in vštevajo v letni seštevek prejemkov, ki za 2024 leto znaša 10.781,07 eur.

Pred začetkom izvajanja dela je dolžan delodajalec z obrazcem M12 prijaviti upokojenca v zavarovanje po podlagi 13 in ga po prenehanju pravnega razmerja z obrazcem M12 tudi odjaviti. V kolikor pa je že ob sklenitvi pravnega razmerja znano, kdaj se bo slednje izteklo, je možna hkratna prijava in odjava.

Delodajalec je dolžan en izvod pisne pogodbe izročiti upokojencu pred nastopom dela. Upokojenec jo mora imeti v času opravljanja dela pri sebi.

Omejitve na strani upokojenca

Upravičenec do dela po upokojenski pogodbi lahko dela v povprečju največ 60 ur mesečno, izjemoma v posameznem koledarskem letu v največ treh koledarskih mesecih do 90 ur. Letni seštevek opravljenega upokojenskega dela pa v koledarskem letu ne sme presegati 720 ur.  Upokojenec lahko opravlja delo za več delodajalcev hkrati, vendar skupni seštevek ur ne sme presegati predpisanega števila ur in višine dohodka kot če bi delal le pri enem delodajalcu.

Primer: Upokojenec pri prvem delodajalcu opravi 20 ur mesečno, pri drugem pa 30 ur mesečno. Skupni mesečni seštevek je 50 ur. Kljub temu, da bi lahko upokojenec delal 60 ur mesečno, se 10 ur ne more prenašati v naslednji mesec.

Primer: Upokojenec ima pogodbo z delodajalcem za 30 ur mesečno. Dobi povpraševanje drugega delodajalca, ki izkaže interes, da bi lahko pri njem delal 60 ur mesečno. Ali lahko sprejme ponudbo drugega delodajalca? Lahko, če preneha delati pri prvem delodajalcu, sicer preseže mesečni fond ur, ki je lahko največ 60 ur mesečno.

Evidence

Delodajalec je dolžan v skladu z določbami ZUTD za upravičenca voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda ter število dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela.

Neglede na določbe ZUTD pa je dolžan delodajalec voditi evidence tudi na podlagi Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Omejitve na strani delodajalca

Omejitve za opravljanje začasnega ali občasnega dela pri delodajalcu v posameznem koledarskem mesecu so odvisne od števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu. Pri izračunu števila delavcev se upošteva vse pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za poln delovni čas v času podpisa pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela s strani delodajalca, ne glede na to, če so sklenjene za določen ali nedoločen čas. Velja princip, da več kot ima delodajalec zaposlenih, večje število ur upokojenskega dela lahko uporabi. Taksativno so naštete v 27. c členu ZUTD:

– pri delodajalcu, ki nima zaposlenega nobenega delavca oziroma delavke (v nadaljevanju: delavec), se lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje od enega do vključno 10 delavcev, se lahko opravi največ 100 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 10 delavcev do vključno 30 delavcev, se lahko opravi največ 150 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 30 delavcev do vključno 50 delavcev, se lahko opravi največ 400 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 50 delavcev do vključno 100 delavcev, se lahko opravi največ 750 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 100 delavcev do vključno 500 delavcev, se lahko opravi največ 1.500 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 500 delavcev do vključno 1.000 delavcev, se lahko opravi največ 2.250 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 1.000 delavcev do vključno 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.000 ur začasnega ali občasnega dela,

– pri delodajalcu, ki zaposluje več kot 2.000 delavcev, se lahko opravi največ 3.750 ur začasnega ali občasnega dela.

Urna postavka

Bruto urna postavka upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za poln delovni čas, tako, da se upošteva, da povprečna mesečna delovna obveznost za poln delovni čas znaša 174 ur.

Višina bruto urne postavke in višina bruto dohodka za opravljeno upokojensko delo se usklajujeta z rastjo minimalne plače v RS, kot jo določa zakon, ki ureja minimalno plačo, ter ju enkrat letno določi minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi Odredbe o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 10 z dne 5.2.2024,  znaša minimalna višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela 7,21 eura. Najnižja urna postavka velja za obdobje od 1. marca 2024 do 28. februarja 2025. Višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2024 ne sme presegati 10.781,07 eura. Tako prejet znesek na podlagi civilno pravne pogodbe, ne vpliva na pokojnino.

Globe

Na omejitve dopustnosti zneska dohodka na letnem nivoju in preseganja dovoljene kvote ur, morata biti pozorna delodajalec in upokojenec, saj nespoštovanje omejitev predstavlja prekršek, za katerega je zagrožena globa in sicer za večje delodajalce v razponu od 1.200 do 3.000 eur, za manjše delodajalce, tiste, ki zaposlujejo do 10 delavcev, pa od 1.000 do 2.000 eur. Z globo od 400 do 1.200 eur se lahko kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe; upokojenca pa v primeru navedenih kršitev doleti globa v višini 250 do 500 eur.

V primeru opustitve vodenja evidenc po ZUTD ali ne predložitve obračuna davčnemu organu ter posledično neplačila dajatev, se večji delodajalci kaznujejo z globo od 2.500 do 6.000 eur, manjši pa v razponu od 1.500 do 3.000 eur.

 

Primer izračuna

Podjetje je sklenilo s fizično osebo, ki ima v RS status upokojenca (polna upokojitev)pogodbo o opravljanju začasnega oziroma občasnega dela in sicer za obdobje enega meseca, za 60 ur po 8,00 eur/uro (minimalna urna postavka 7,21 eur). Hkrati so se dogovorili, da mu priznajo še stroške prevoza na delo in iz dela ter nadomestilo za prehrano v skupnem znesku 220,00 eur.

Bruto osnova: 60 ur x 8,00 EUR = 480,00 EUR + 220,00 EUR = 700,00 EUR

Bruto dohodek (480+220) 700,00
10% normirani stroški (10% od 700) 70,00
25 % poseben davek (25% od 700) 175,00
prispevki delodajalca: pavšalni prispevek za poškodbe pri delu 6,63
prispevki delodajalca: 8,85 % za invalidnost (8,85% od (700-70) 630=55,76) 55,76
Prispevki zavarovanca  
6,36% prispevek za zdravstvo (6,36% od (700-70) 630=40,07 40,07
Dohodnina 25%  
25% od (700-(10% normirani stroški=70) – (6,36% zavarovančev prispevek za zdravstvo 40,07) = osnova za dohodnino 589,93 147,48
Izplačilo upokojencu  
Bruto dohodek 700- (6,36% prispevek za zdravstvo zavarovanca) 40,07- (25% dohodnina) 147,48 512,45
Strošek izplačevalca  
Bruto dohodek 700,00 + posebni davek 175 + prispevek za invalidnost 55,76 + pavšalni prispevek za poškodbe 6,63 937,39

Družba ob izplačilu predloži preko sistema eDavki obrazec REK-O z oznako vrsta dohodka 1516 in obrazec iREK z oznako vrste dohodka 1230.

Velikost dohodka ne vpliva na pokojnino. Upokojenec pa lahko do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto ali v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, poleg normiranih stroškov, uveljavlja tudi dejanske dokumentirane stroške prevoza in prenočitve, če so nastali v zvezi z opravljanjem dela, pod pogoji in v zneskih, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Alenka Volk Penko

Prokura

Orodja iskanje razpisov in orodja EU za podporo MSP

Namen tega prispevka je predstavitev orodij za iskanje razpisov in drugih orodij EU za podporo MSP.

Za informacije o razpisih in programih, ki so trenutno na voljo je država vzpostavila nov portal in sicer evropskasredsta.si. Na portalu je mogoče iskanje aktualnih, napovedanih in zaključenih razpisov. Možno pa je tudi filtriranje po potencialnih upravičencih (npr. MSP), regijah, skladih, področjih razpisov in naročnikov (npr. posamezna ministrstva).

Povezave:

 • https://evropskasredstva.si/
 • https://www.podjetniski-portal.si/razpis
  https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-razvojna-sredstva/
 • https://www.cnvos.si/razpisi/ (za NVO)

Priložnost predstavljajo tudi javna naročila ki sicer niso neposredno del financiranja poslovanja, so pa način porabe javnih virov. Priložnosti v Sloveniji najdete slovenskem portalu Javna naročila, na EU nivoju pa na eTendering.

Povezave:

 • https://www.enarocanje.si/
 • https://etendering.ted.europa.eu

Pozornost morajo podjetja nameniti tudi potencialnim priložnostim v lokalni skupnosti. Tudi občine izvajajo ukrepe in nekatera razpisujejo spodbude za razvoj gospodarstva. Preverite na občinskih straneh, mnogo teh je objavljenih tudi na https://www.podjetniski-portal.si/razpisi.

Na voljo so številna orodja EU za podporo MSP pri iskanju financiranja, informacij in smernic, usposabljanja in partnerstev ali pomoči in svetovanja. Na evropskem nivoju je priložnosti veliko več, vendar je kompleksnost spremljanja razpisov večja. Na voljo so različna finančna sredstva : nepovratna sredstva, finančni instrumenti, (posojila, jamstva, lastniški kapital), subvencije, nagrade, skrbniški skladi in javna naročila. Pri večini projektov, ki se financirajo s sredstvi EU, sodelujejo organizacije iz različnih držav EU in pridruženih držav. Za iskanje ustreznih partnerjev so na voljo različna iskalna orodja. Javne razpise je mogoče iskati na več načinov. Vsi so zbrani na prvi povezavi  »Funding & tender opportunities«. V nadaljevanju padajmo še nekaj povezav s specifičnimi informacijami, npr.  Možnosti financiranja za mala podjetja, nasveti za začetnike ter povezavo do  Javni razpisi in naročila – po področjih.

Vsak razpis za zbiranje predlogov ali razpis za zbiranje ponudb ima svoja merila, zahteve in korake. Izbrani razpis vas bo vodil skozi postopek prijave. Ko boste ugotovili, da izpolnjujete pogoje, navedene v posameznem razpisu, se boste morda morali registrirati v določeni podatkovni zbirki – v smernicah za razpis bo navedeno, ali in kako morate to storiti. Morda boste želeli tudi poiskati partnerja.

Povezave:

Poleg tega portal EU omogoča  praktične informacije o poslovanju v Evropi. Tako lahko najdete informacije na naslednjih področjih:

 • Vodenje podjetja (Razvoj podjetja, Digitalizacija podjetja, Intelektualna lastnina, Zagonska podjetja, Orodja EU za podporo MS)
 • Obdavčenje (Trošarine, DDV, Obdavčitev poslovanja       
 • Prodaja v EU (Javna naročila, Prodaja blaga in storitev, Konkurenca med podjetji)
 • Človeški viri (Pogodbe o zaposlitvi, Delovni čas in dopust, Delavci v prometnem sektorju, Napoteni delavci, Socialna varnost in zdravje, Enako obravnavanje in kvalifikacije)
 • Zahteve glede izdelkov (Standardi, Skladnost proizvodov, Nalepke in oznake, Kemikalije, Recikliranje in ravnanje z odpadki, Označevanje živil)
 • Financiranje in evropska sredstva (Računovodstvo, Kako do finančnih sredstev EU, Izvajanje in prejemanje plačil)
 • Delo s strankami (Potrošniške pogodbe in garancije, Varstvo podatkov, Reševanje sporov s strankami)

Povezava: https://europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm

V nadaljevanju so predstavljena orodja za podporo MSP, ki jih ponuja EU:

Access2Finance

Spletno iskalno orodje, ki podjetjem pomaga pri iskanju posojil ali tveganega kapitala, ki jih podpira EU v vaši državi. Na zemljevidu izberete npr. Slovenijo, nato pridobite finančne posrednike, vrste financiranja, področja naložb in dodatne informacije. Poleg SID Banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, boste našli še druge ponudnike, kot so banke in skladi.

Access2Markets

Tu je zbrano vse, kar morate vedeti o izvozu iz EU, in uvozu v EU. Portal Access2Markets zagotavlja informacije, ki jih potrebujete pri trgovanju s tretjimi državami, denimo o tarifah, davkih, postopkih in formalnostih, pravilih o poreklu, izvoznih ukrepih, statističnih podatkih, trgovinskih ovirah in še veliko več. Omogoča tudi dostop do ključnih informacij o trgovini s storitvami ter v zvezi s naložbami in javnimi naročili v tretjih državah. Seznanite se lahko s trgovinskimi sporazumi EU in njihovimi koristmi, preberete lahko tudi zgodbe o uspešnih podjetjih, ki jih uporabljajo. Portal Access2Markets vam in vašemu podjetju pomaga pri uvozu in izvozu. Iskalniki delujejo na podlagi imen proizvoda ali oznake HS, storitve in države. Je tudi enotna vstopna točka za vse deležnike EU, ki se soočajo z morebitnimi trgovinskimi ovirami v tretjih državah ali ki ugotovijo neskladnost s pravili o trajnostnosti, povezanimi s trgovino in trajnostnim razvojem, ali splošno shemo preferencialov.

Vodnik EOVP o varstvu podatkov za mala podjetja

Vodnik EOVP o varstvu podatkov za mala podjetja pomaga MSP pri razlagi splošne uredbe o varstvu podatkov, saj vsebuje praktične primere, videoposnetke in infografike o ključnih vidikih splošne uredbe o varstvu podatkov, ki lahko MSP pomagajo pri zaščiti osebnih podatkov.

Evropska podjetniška mreža

Mreža Enterprise Europe Network pomaga MSP pri inovacijah in rasti na mednarodni ravni z zagotavljanjem svetovalnih storitev in uresničevanjem inovativnih zamisli za komercialne uspehe ter povezovanjem MSP z mednarodnimi poslovnimi partnerji. Slovenska spletna stran: https://een.si/

Erasmus za mlade podjetnike

Program čezmejne izmenjave podjetij, ki novim podjetnikom omogoča, da do 6 mesecev sodelujejo z izkušenim podjetnikom iz druge evropske države.

Erasmus za mlade podjetnike po vsem svetu

Program čezmejne izmenjave podjetij, ki novim evropskim podjetnikom omogoča, da do 3 mesece sodelujejo z izkušenim podjetnikom zunaj Evrope.

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

Podpora industrijskim grozdom, vključno z njihovimi člani MSP, da se povežejo ter okrepijo evropsko gospodarstvo s sodelovanjem in izboljšanjem uspešnosti.

Mreža evropskih digitalnih inovacijskih vozlišč (mreža EDIH)

Evropska digitalna inovacijska vozlišča so ponudniki storitev za pomoč lokalnim podjetjem in javnim organizacijam pri izboljšanju poslovanja z uporabo digitalnih tehnologij. Zagotavljajo lahko prilagojene storitve v lokalnem jeziku, kot so preizkušanje tehnoloških rešitev pred naložbami, usposabljanje ter razvoj znanj in spretnosti, podpora pri iskanju naložb, mreženje in dostop do inovacijskih ekosistemov. Slovenska stran https://dihslovenia.si/

Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine

Podpora upravičencem do sredstev EU za raziskave ter malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem, pri zaščiti, upravljanju, razširjanju in ovrednotenju njihove intelektualne lastnine.

Mednarodne službe za pomoč in svetovanje MSP glede intelektualne lastnine

Podpora malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem na Kitajskem, v Indiji, Latinski Ameriki, jugovzhodni Aziji in Afriki, pri zaščiti, upravljanju, razširjanju in ovrednotenju njihove intelektualne lastnine.

Portal InvestEU

Portal povezuje vlagatelje in nosilce projektov na enotni platformi EU.

Pobuda Cassini

Podpora podjetniškim pobudam v vesoljskih podjetjih po vsej EU.

eCertis

Spletna podatkovna zbirka, v kateri so navedena merila za upravičenost in dokumentarna dokazila, ki jih podjetja potrebujejo za sodelovanje pri javnih naročilih.

eTranslation

Storitev strojnega prevajanja, ki vam bo pomagala prihraniti čas in denar pri prevajanju dokumentov in besedil za splošno razumevanje med katerima koli uradnima jezikoma EU.

ROSA

Orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu v Access2Markets omogoča podjetjem, da v preprostih korakih določijo pravila o poreklu za svoje izdelke.

SOLVIT

Brezplačna storitev, ki zagotavlja pragmatične rešitve za podjetja, ki imajo težave pri uveljavljanju svojih pravic EU pri čezmejnem poslovanju v EU.

TED (Dnevna elektronska javna naročila)

Dodatek k Uradnemu listu EU, namenjen javnim naročilom. Omogoča prost dostop do poslovnih priložnosti v Evropi in drugod.

TED eTendering

Platforma za e-javna naročila, ki omogoča dostop do javnih razpisov, ki jih objavijo institucije, agencije in drugi organi EU. Orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu omogoča MSP, da v preprostih korakih določijo pravila o poreklu za svoje izdelke.

Sklad za MSP – Ideas Powered for business

Shema nepovratnih sredstev za pomoč malim in srednje velikim podjetjem v EU pri zaščiti njihovih pravic intelektualne lastnine.

Tvoja Evropa – nasveti

Brezplačno in posamezniku prilagojeno svetovanje o pravicah posameznikov v vseh uradnih jezikih EU. Storitev zagotavlja pojasnila o evropskem pravu, ki se uporablja v vašem primeru, in napotke, kako lahko uveljavljate svoje pravice EU.

To je le hiter pregled portalov in povezav, ki omogočajo dostopnost informacij. Pri sikanju priložnosti pa obstajajo različna podporna okolja, kot je sistem SPOT, EEN ter druge podporne organizacije, kot so zbornice, agencije in drugi subjekti podpornega okolja.

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.«

Poleg tega portal EU omogoča  praktične informacije o poslovanju v Evropi. Tako lahko najdete informacije na naslednjih področjih:

 • Vodenje podjetja (Razvoj podjetja, Digitalizacija podjetja, Intelektualna lastnina, Zagonska podjetja, Orodja EU za podporo MS)
 • Obdavčenje (Trošarine, DDV, Obdavčitev poslovanja       
 • Prodaja v EU (Javna naročila, Prodaja blaga in storitev, Konkurenca med podjetji)
 • Človeški viri (Pogodbe o zaposlitvi, Delovni čas in dopust, Delavci v prometnem sektorju, Napoteni delavci, Socialna varnost in zdravje, Enako obravnavanje in kvalifikacije)
 • Zahteve glede izdelkov (Standardi, Skladnost proizvodov, Nalepke in oznake, Kemikalije, Recikliranje in ravnanje z odpadki, Označevanje živil)
 • Financiranje in evropska sredstva (Računovodstvo, Kako do finančnih sredstev EU, Izvajanje in prejemanje plačil)
 • Delo s strankami (Potrošniške pogodbe in garancije, Varstvo podatkov, Reševanje sporov s strankami)

Povezava: https://europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm

V nadaljevanju so predstavljena orodja za podporo MSP, ki jih ponuja EU:

Access2Finance

Spletno iskalno orodje, ki podjetjem pomaga pri iskanju posojil ali tveganega kapitala, ki jih podpira EU v vaši državi. Na zemljevidu izberete npr. Slovenijo, nato pridobite finančne posrednike, vrste financiranja, področja naložb in dodatne informacije. Poleg SID Banke, Slovenskega podjetniškega sklada in Slovenskega regionalno razvojnega sklada, boste našli še druge ponudnike, kot so banke in skladi.

Access2Markets

Tu je zbrano vse, kar morate vedeti o izvozu iz EU, in uvozu v EU. Portal Access2Markets zagotavlja informacije, ki jih potrebujete pri trgovanju s tretjimi državami, denimo o tarifah, davkih, postopkih in formalnostih, pravilih o poreklu, izvoznih ukrepih, statističnih podatkih, trgovinskih ovirah in še veliko več. Omogoča tudi dostop do ključnih informacij o trgovini s storitvami ter v zvezi s naložbami in javnimi naročili v tretjih državah. Seznanite se lahko s trgovinskimi sporazumi EU in njihovimi koristmi, preberete lahko tudi zgodbe o uspešnih podjetjih, ki jih uporabljajo. Portal Access2Markets vam in vašemu podjetju pomaga pri uvozu in izvozu. Iskalniki delujejo na podlagi imen proizvoda ali oznake HS, storitve in države. Je tudi enotna vstopna točka za vse deležnike EU, ki se soočajo z morebitnimi trgovinskimi ovirami v tretjih državah ali ki ugotovijo neskladnost s pravili o trajnostnosti, povezanimi s trgovino in trajnostnim razvojem, ali splošno shemo preferencialov.

Vodnik EOVP o varstvu podatkov za mala podjetja

Vodnik EOVP o varstvu podatkov za mala podjetja pomaga MSP pri razlagi splošne uredbe o varstvu podatkov, saj vsebuje praktične primere, videoposnetke in infografike o ključnih vidikih splošne uredbe o varstvu podatkov, ki lahko MSP pomagajo pri zaščiti osebnih podatkov.

Evropska podjetniška mreža

Mreža Enterprise Europe Network pomaga MSP pri inovacijah in rasti na mednarodni ravni z zagotavljanjem svetovalnih storitev in uresničevanjem inovativnih zamisli za komercialne uspehe ter povezovanjem MSP z mednarodnimi poslovnimi partnerji. Slovenska spletna stran: https://een.si/

Erasmus za mlade podjetnike

Program čezmejne izmenjave podjetij, ki novim podjetnikom omogoča, da do 6 mesecev sodelujejo z izkušenim podjetnikom iz druge evropske države.

Erasmus za mlade podjetnike po vsem svetu

Program čezmejne izmenjave podjetij, ki novim evropskim podjetnikom omogoča, da do 3 mesece sodelujejo z izkušenim podjetnikom zunaj Evrope.

Evropska platforma za sodelovanje grozdov

Podpora industrijskim grozdom, vključno z njihovimi člani MSP, da se povežejo ter okrepijo evropsko gospodarstvo s sodelovanjem in izboljšanjem uspešnosti.

Mreža evropskih digitalnih inovacijskih vozlišč (mreža EDIH)

Evropska digitalna inovacijska vozlišča so ponudniki storitev za pomoč lokalnim podjetjem in javnim organizacijam pri izboljšanju poslovanja z uporabo digitalnih tehnologij. Zagotavljajo lahko prilagojene storitve v lokalnem jeziku, kot so preizkušanje tehnoloških rešitev pred naložbami, usposabljanje ter razvoj znanj in spretnosti, podpora pri iskanju naložb, mreženje in dostop do inovacijskih ekosistemov. Slovenska stran https://dihslovenia.si/

Evropska služba za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine

Podpora upravičencem do sredstev EU za raziskave ter malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem, pri zaščiti, upravljanju, razširjanju in ovrednotenju njihove intelektualne lastnine.

Mednarodne službe za pomoč in svetovanje MSP glede intelektualne lastnine

Podpora malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s čezmejnim poslovanjem na Kitajskem, v Indiji, Latinski Ameriki, jugovzhodni Aziji in Afriki, pri zaščiti, upravljanju, razširjanju in ovrednotenju njihove intelektualne lastnine.

Portal InvestEU

Portal povezuje vlagatelje in nosilce projektov na enotni platformi EU.

Pobuda Cassini

Podpora podjetniškim pobudam v vesoljskih podjetjih po vsej EU.

eCertis

Spletna podatkovna zbirka, v kateri so navedena merila za upravičenost in dokumentarna dokazila, ki jih podjetja potrebujejo za sodelovanje pri javnih naročilih.

eTranslation

Storitev strojnega prevajanja, ki vam bo pomagala prihraniti čas in denar pri prevajanju dokumentov in besedil za splošno razumevanje med katerima koli uradnima jezikoma EU.

ROSA

Orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu v Access2Markets omogoča podjetjem, da v preprostih korakih določijo pravila o poreklu za svoje izdelke.

SOLVIT

Brezplačna storitev, ki zagotavlja pragmatične rešitve za podjetja, ki imajo težave pri uveljavljanju svojih pravic EU pri čezmejnem poslovanju v EU.

TED (Dnevna elektronska javna naročila)

Dodatek k Uradnemu listu EU, namenjen javnim naročilom. Omogoča prost dostop do poslovnih priložnosti v Evropi in drugod.

TED eTendering

Platforma za e-javna naročila, ki omogoča dostop do javnih razpisov, ki jih objavijo institucije, agencije in drugi organi EU. Orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu omogoča MSP, da v preprostih korakih določijo pravila o poreklu za svoje izdelke.

Sklad za MSP – Ideas Powered for business

Shema nepovratnih sredstev za pomoč malim in srednje velikim podjetjem v EU pri zaščiti njihovih pravic intelektualne lastnine.

Tvoja Evropa – nasveti

Brezplačno in posamezniku prilagojeno svetovanje o pravicah posameznikov v vseh uradnih jezikih EU. Storitev zagotavlja pojasnila o evropskem pravu, ki se uporablja v vašem primeru, in napotke, kako lahko uveljavljate svoje pravice EU.

To je le hiter pregled portalov in povezav, ki omogočajo dostopnost informacij. Pri sikanju priložnosti pa obstajajo različna podporna okolja, kot je sistem SPOT, EEN ter druge podporne organizacije, kot so zbornice, agencije in drugi subjekti podpornega okolja.