Brezplačno on-line izobraževanje: Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020, zaradi pridobitve in vračil državnih pomoči na podlagi protikoronske zakonodaje ter bistvene novosti PKP7 – priprave na davčni obračun 2020

V A B I L O

na brezplačno on-line izobraževanje

 Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020, zaradi pridobitve in vračil državnih pomoči na podlagi protikoronske zakonodaje ter bistvene novosti PKP7 – priprave na davčni obračun 2020

Kdaj: v petek, 22. januarja 2021 s pričetkom ob 10.00 uri

Kje: on-line

Cilj seminarja je spoznati na kaj moramo biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna za leto 2020, predvsem z vidika interventne zakonodaje ter osvojiti bistvene novosti PKP7

Program:

 1. Predstavitev SPOT Svetovanje PNR
 2. Priprave na davčni obračun 2020 – pregled vrste koriščenih pomoči, njihovo knjiženje in morebitna vračila:
 3. Pregled vrste pridobljenih državnih pomoči po posameznih PKP predpisih;
 4. Pregled meril, ki jih je bilo treba upoštevati pri uveljavljanju pomoči in primerjava s podatki iz računovodskih izkazov;
 • Načini vračila posameznih pomoči;
 1. Knjiženje prihodkov v zvezi s prejetimi pomočmi in knjiženje odhodkov zaradi njihovega vračila ob neizpolnjevanju predpisanih pogojev; 
 2. Sestavitev računovodskih izkazov (pogoj inventurni popis, knjiženje popisnih razlik, obračun DDV od popisnih razlik) 
 3. Novosti v obrazcu in prilogah davčnega obračuna 2020, davčni prihodki, davčno priznani in davčno nepriznani odhodki…
 • Davčne olajšave in pokrivanje davčne izgube v letu 2020, kakšne omejitve veljajo od 1. 1. 2020 dalje pri obeh? 
 1. Vprašanja in odgovori, izmenjava dobrih (in slabih praks) med udeleženci. 

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na

alenka.volk@ozs.si

Ob prijavi navedete ime in priimek udeleženca in naziv podjetja oz. organizacije.

Po prijavi vam bomo poslali pp prezentacijo in povezavo do webinarjev.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Brezplačno on-line izobraževanje: PKP 7 v povezavi s PKP 6 in prejšnjimi PKP predpisi od 1.1.2021 dalje

V A B I L O

na brezplačno on-line izobraževanje

PKP 7 v povezavi s PKP 6 in prejšnjimi PKP predpisi od 1.1.2021 dalje

Kdaj: v petek, 22. januarja 2021 s pričetkom ob 11.45 uri

Kje: on-line

Cilj seminarja je spoznati na kaj moramo biti pozorni pri pripravi davčnega obračuna za leto 2020, predvsem z vidika interventne zakonodaje ter osvojiti bistvene novosti PKP7Program:

 1. PKP 7 v povezavi s PKP 6 in prejšnjimi PKP predpisi od 1.1.2021 dalje

 • Novosti pri delnem kritju fiksnih stroškov,
 • Podaljšanje ukrepa skrajšanega delovnega časa
 • Krizni dodatek
 • Začasni ukrep glede povračila delavcem na začasnem čakanju na delo in vračilo neupravičeno prejetih sredstev
 • Pomoč za nakup hitrih testov
 • Začasni ukrep na področji najemnih razmerij pri najemu poslovnih stavb in poslovnih prostorov. 
 • Zagotavljanje pomoči za prevoznike oseb (imetniki licenc za prevoz oseb, šolski prevozi, občasni kombi prevozi

2. Vprašanja in odgovori, izmenjava dobrih (in slabih praks) med udeleženci.

 

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na

alenka.volk@ozs.si

Ob prijavi navedete ime in priimek udeleženca in naziv podjetja oz. organizacije.

Po prijavi vam bomo poslali pp prezentacijo in povezavo do webinarjev.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Sedmi protikorona paket (#PKP7)

Državni zbor je na seji 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).

Sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu, zaščito delovnih mest in dodatke za najbolj ranljive skupine prebivalstva kot so upokojenci, študenti in družine.

Ena izmed novosti je, da so do nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela upravičeni zavarovanci od prvega dne zadržanosti, zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do vključno 14 leta starosti oziroma do vključno 18 leta starosti, v primeru, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo ali ima status invalida. Podlaga je potrdilo izvajalca o sobivanju brez ugotavljanja začasne zadržanosti od dela. Višina nadomestila je enaka kot v primeru, ko gre za zadržanost od dela zaradi nege ožjega družinskega člana. Sredstva se zagotovijo v proračunu RS.

Na podlagi 21. člena ZIUPOPDVE delodajalec lahko odpove delavcu pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, torej praviloma v starosti 60 let in z izpolnjeno 40 letno delovno dobo. Delavec pa je v tem primeru upravičen do odpravnine kot je določena v 108. členu ZDR-1 za primere odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti. Enako določilo velja, ko gre za odpoved javnim uslužbencem.

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

Zvišuje se pomoč upravičencem v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in krog upravičencev.

Podaljšuje se ukrep subvencioniranja dela s skrajšanim delovnim časom in sicer lahko delodajalec posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za poln delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom do 30. junija 2021.

Cepljenje proti COVID-19 se zagotovi za vse, ki imajo stalno in začasno prebivališče na območju Republike Slovenije in za osebe, ki nimajo prebivališča v RS, so pa zaposlene pri delodajalcih s sedežem v RS. Ukrep cepljenja proti COVID-19 velja do 31. decembra 2023.

Imetniki licence Skupnosti, ki izvajajo prevoze potnikov, so upravičeni do nadomestila stroškov tudi za obdobje 1. januar 2021 do 31. marec 2021. Nadomestilo se izračuna na podlagi števila avtobusov z licenco Skupnosti v lasti ali uporabi na dan 16. marec 2020 in znaša 33,30 EUR dnevno na avtobus.  Do nadomestila je upravičena tudi dejavnost prevoza potnikov v medkrajevnem in drugem cestnem prometu za čas, ko se dejavnost ni smela opravljati ter izvajalci šolskih prevozov in izvajalci občasnih prevozov s kombiniranimi vozili.

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 EUR. Dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Če delavec ne dela cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Dodatek mu pripada tudi na prazničen ali drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal. Mu pa ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. Delodajalec je upravičen do povračila izplačanega kriznega dodatka. Izjavo predloži preko informacijskega sistema FURS.

Subjekti, ki so uveljavljali povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo po protikoronski zakonodaji in naknadno ugotovijo, da do državne pomoči niso upravičeni, so dolžni o tem obvestiti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 ter vrniti sredstva najpozneje v 30-ih dnevih od vročitve odločbe FURS-a. Po poteku roka za plačilo, se zaračunavajo zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).

FURS in Zavod RS za zaposlovanje lahko dovolita obročno odplačevanje neupravičeno prejetih sredstev in sicer v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Za čas odobritve se zamudne obresti ne obračunavajo.

Zaradi izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin je predvideno izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence, katerih pokojnina znaša 714 EUR ali manj in sicer v razponu od 300,00 do 130,00 EUR. Do solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR so upravičeni tudi starši in sicer za vsakega otroka do starosti 18 let. V času trajanja epidemije pa se znesek dodatka za nego otroka poveča za 100 EUR. Ob rojstvu novorojenca so starši upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 500 EUR.

Študentje prejmejo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR. Do solidarnostnega dodatka so pod določenimi pogoji upravičene tudi osebe, katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 EUR in verski uslužbenci za zadnji kvartal letošnjega leta. Izredna pomoč znaša 700 EUR mesečno.

Zakon predvideva začasno denarno nadomestilo za čas epidemije osebam, ki so izgubile zaposlitev iz razloga razglasitve epidemije.

Podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela, bodo lahko koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Do 31. januarja 2021 lahko davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na delavnico ABC podjetništva

VABILO

na delavnico

ABC podjetništva

Kdaj: 4. 1. 2021 ob 12:00 – 14:00  

Kje:  ZOOM  

Predavatelj: Tomaž Stojanović, SPOT Svetovanje PNR; NEC, Cerknica

Vsebina: V novo leto bomo vstopili novimi spoznanji na področju podjetništva in administrativnega vidika poslovanja ter pogledali novosti, jih pričakujemo v l. 2021. Pogledali si bomo iz praktičnega vidika, kaj pomeni biti podjetnik, motive za podjetništvo, kaj je funkcija lastnika, direktorja in zaposlenega. Kako v praksi izberemo obliko podjetja in kaj so razlogi za to. Sledile bodo osnove davkov in s tem povezane obveznosti ter praktični primeri v povezavi z obračuni. Na koncu bomo pogledali postopek ustanovitve s.p. in enostavne oblike d.o.o. ter kašni pogoji v ozadju lahko obstajajo.

Vsebina je primerna za vse, ki razmišljate o podjetniški poti ali ste ravno pričeli s poslovanjem.

Prijavo pošijte na tomaz@nec-cerknica.si

Po prijavi, boste prejeli povezavo za registracijo in dostop do delavnice.

 Veselimo se srečanja z vami!

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

LETNO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB ZA LETO 2020 IN OBVEZNOST POPISA

Splošna pravila o računovodenju predpisuje 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1).

» Družba in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestaviti letno poročilo.«( 1. odstavek 54. člena ZGD-1)

V nadaljevanju zakonodajalec določa način vodenja poslovnih knjig, ki se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v kolikor zakon ne predpisuje določenih izjem. Pri vodenju poslovnih knjig so dolžne vse družbe upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Slovenski inštitut za revizijo objavi kontni okvir v Uradnem listu Republike Slovenije.

Posebej pomembno pa je določilo zapisano v četrtem odstavku 54. člena ZGD-1, ki nalaga obveznost, da je potrebno najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem. Delni odpustek fizičnega popisa velja le za velike družbe, ki lahko postavke preverijo tudi z uporabo priznanih matematično-statističnih metod, ki temeljijo na tehnikah vzorčenja in izražajo oceno, ki je dober približek fizičnemu popisu dejanskega stanja.

Na dolžnost popisa napotujejo tudi Slovenski računovodski standardi (2016), Pravila skrbnega računovodenja (2016) in Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti.

Popisati je potrebno opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, denarna sredstva, kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe, zaloge materiala, trgovskega blaga, dokončanih in nedokončanih proizvodov, kratkoročne terjatve do kupcev ter druge kratkoročne terjatve, dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti, dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti ter preveriti druge pomembne aktivne in pasivne postavke.

Za vrednotenje in merjenje postavk v računovodskih izkazih ZGD-1 predpisuje najpomembnejša pravila, in sicer:

 • predpostavlja se nadaljevanje poslovanja organizacije kot delujoče organizacije;
 • uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne sme spreminjati iz poslovnega leta v poslovno leto (stalnost vrednotenja);
 • treba je upoštevati načelo previdnosti, kot je določeno s SRS ali MSRP, še zlasti:

a/ pripoznajo se lahko le dobički na bilančni presečni dan,

b/ pripoznajo se vse obveznosti, ki nastanejo v poslovnem letu, tudi če postanejo razvidne šele med bilančnim presečnim dnevom in dnevom priprave bilance,

c/ pripoznajo se vsi negativni popravki vrednosti, ne glede na to, ali je rezultat poslovnega leta dobiček ali izguba;

– treba je upoštevati načelo izvirne vrednosti, to je začetnega merjenja po nakupni ceni ali proizvajalnih stroških, kot je določeno s SRS ali MSPR.

Na pripravo letošnjih računovodskih poročil bo vsekakor vplivala epidemija COVID-19, saj so podjetja v zvezi s tem prejela določene pomoči in sicer nekatere v obliki denarnih sredstev, nekatere v obliki nedenarnih sredstev.

Državno pomoč namreč predstavljajo zneski, ki jih podjetje prejme neposredno iz proračuna ali preko organov države ali lokalne skupnosti in ne predstavljajo plačila za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Na ta način se spodbuja nekatere dejavnosti ali daje pomoč ob pojavu nekaterih dogodkov kot so naravne nesreče, epidemije ipd. ali gre npr. za spodbujanje zaposlovanja. Državna pomoč se praviloma veže na določene pogoje, ki jih mora prejemnik izpolniti, sicer do pomoči ni upravičen in jo je potrebno vrniti. Tudi v primeru prejema nekaterih pomoči iz naslova COVID-19 in ob neizpolnjevanju predpisanih pogojev, bo potrebno slednjo vrniti. V primerih, če obstaja takšno tveganje, se prihodke iz tega naslova pripozna kot odložene med pasivnimi časovnimi razmejitvami, poznejšo obveznost za vračilo pa knjiži v breme pasivnih časovnih razmejitev in hkrati izkaže obveznost na kontu 266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih institucij.

Alenka Volk Penko
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na brezplačno on-line izobraževanje JESENSKE DOBROTE

V A B I L O

na brezplačno on-line izobraževanje

 JESENSKE DOBROTE

Kdaj: v sredo, 2. decembra 2020 s pričetkom ob 10.00 uri

Kje: on-line

Cilj seminarja je spoznati kakšne so prednosti in slabosti dela od doma ter kakšne so pravice in obveznosti delodajalcev ter delavcev. V drugem delu se bomo spoprijeli z državnimi pomočmi po interventnih ukrepih, z namenom, da se pravočasno pripravimo na morebitna vračila državnih pomoči.

Program:

 1. Predstavitev SPOT Svetovanje PNR
 2. Mag. Nina Scortegagna Kavčnik: Delo od doma
 3. Jasmina Malnar Molek: Vračanje državne pomoči po interventni zakonodaji

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na

alenka.volk@ozs.si

Ob prijavi navedete ime in priimek udeleženca in naziv podjetja oz. organizacije.

Po prijavi vam bomo poslali pp prezentacijo in povezavo do webinarjev.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vključitev v mentorstvo za pomoč podjetjem ob zgodnjih težavah

Program Early Warning Slovenia (SPIRIT Slovenija) – mentorski program, da bi podjetja v težavah preživela

Program Early warning Slovenia (EWS) (Sistem zgodnjega opozarjanja) ni nekaj novega. Tovrstni sistem poznajo tudi sosednje in druge EU države. V Sloveniji se vzpostavlja najprej pilotno, a z namenom dolgoročnega sistema pomoči potrebnim podjetjem.

Kaj pravzaprav je EWS in kaj podjetje s tem pridobi?

Gre za mentorski program, z namenom, da bi na podlagi identificiranih izzivov, omogočili podjetjem v težavah preživetje, še predno ta zaidejo v nerešljive težave. Podjetje lahko pridobi brezplačno podporo mentorjev prostovoljcev, usposobljenih in izkušenih gospodarstvenikov, podjetnikov ali strokovnjakov v okviru CEED Slovenija.

Program je namenjen podjetjem, ki opažate prve znake potencialnih težav ali se že soočate z njimi ter iščete možnosti za izboljšave vašega poslovanja. Partnerja v projektu sta SPIRIT Slovenija, javna agencija in CEED Slovenija.

Kdo so mentorji?

Za povezovanje podjetij in mentorjev ter pridobivanje novih mentorjev v program skrbi partnerska mentorska organizacija CEED Slovenija. Še pred uradnim začetkom izvajanja programa »Early Warning Slovenia« se jim je v programu pridružilo več kot 20 mentorjev prostovoljcev, uglednih posameznikov, ki imajo bogate osebne in profesionalne izkušnje. Seznam mentorjev bodo sproti dopolnjevali in ga je mogoče videti na naslednji povezavi.

Seznam prostovoljnih mentorjev »Early Warning Slovenia«

Kdo je primeren kandidat?

Namen tega programa je, da se z brezplačnim mentoriranjem pomaga le tistim podjetjem, katerim grozijo težave oziroma se z njimi že soočajo, si pa obenem iz takšnih ali drugačnih razlogov potrebne mentorske podpore finančno ne morejo privoščiti brez nevarnosti za obstoj podjetja oziroma brez ogrožanja lastnega preživetja.

Sem sodijo tudi podjetja, ki se zaradi neizpolnjevanja različnih pogojev in zahtev ne morejo prijaviti na različne svetovalne vavčerje ali druge javne razpise, kjer bi lahko dobili ustrezno podporo strokovnjakov in mentorjev.

Prijavijo se lahko vsi, razen start-up podjetja (ti imajo ločeni program) in tisti, ki so po zakonu že v težavah oz. prestrukturiranju (pokriva ločeno z aktivnostmi MGRT). Vsi, ki imajo izziv, ki ga ne znajo rešiti, vendar veliko prej kot tik pred stečajem ali zaprtjem organizacije. Bolj zgodaj, kot se podjetnik vključi, bolje je.

Pri tem velja poudariti, da je pomoč namenjena izključno poštenim podjetnikom. Podjetnikom, proti katerim je bila vložena pravnomočna obtožnica ali ki so bili v okviru opravljanja svoje dejavnosti kadarkoli pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, bomo vlogo za dodelitev brezplačne mentorske pomoči zavrnili.

Kako se vključiti?

Gre za prijavo v dveh korakih in z dvema vprašalnikoma. Podjetje ima na spletni strani SPIRIT na voljo spletni vprašalnik, katerega je potrebno izpolniti. Tega lahko izpolni sam ali pa za pomoč pri izpolnitvi zaprosi SPOT Svetovanje (torej tudi pri nas).

Vprašalnik za vključitev podjetja v brezplačni mentorski program Early Warning Slovenia

Predvideno reševanje je 5-10 min. Obrazec ni podlaga za izključevanje, omogoča spoznati podjetje, koliko je odprto do svetovanja in kakšno je stanje. Drugi vprašalnik bo bolj poglobljen z obsegom ½ do 1h.

Preko obrazca se pridobi dovolj informacij, da se podjetje lahko uvrsti v eno izmed 4 kategorij nadaljnje obravnave:

 • Pomoč ni smiselna / potrebna.
 • Preusmeritev na enega ostalih programov SPIRIT Slovenija.
 • Izvedba pomoči preko EWS brezplačnega mentorstva. V tem primeru EWS pomoči se podatki o podjetju predajo mentorski organizaciji, ki poskrbi za to, da podjetje dobi najustreznejšega mentorja. Mentor se vključi v reševanje težav v podjetju in glede na možnosti pripomore k rešitvi situacije.
 • Potreba po enem od insolventnih postopkov.

Glede na stanje organizacije bo sledila razporeditev podjetja v najustreznejšo skupino za nadaljnjo obravnavo. Nato sledi izvedba pomoči — angažma ustreznega svetovalca ali mentorja za nudenje pomoči in proces izvedbe, kjer podjetje prejme ustrezno pomoč, s čimer se mu olajša premoščanje težav. To sodelovanje je predvideno do 9 mesecev.

Pri tovrstni mentorski pomoči gre za izrazito neformalno mentoriranje. Ne pričakujte, da vam bo mentor pripravljal analize, delal izračune in podobno. Namen mentoriranja je v tem, da vam mentor ob neformalnem pogovoru da ustrezne usmeritve in predlaga možnosti rešitve težav, s katerimi se soočate.

Kakšne so najpogostejše težave?

Najpogostejše težave v MMSP so:

 • Statusni, regulatorni ali drugi formalni zapleti
 • Premajhna osredotočenost na osnovni posel
 • Neustrezno obvladovanje generičnega in/ali specifičnega dela poslovanja
 • Konkretne hibe na strokovnem ali poslovnem področju delovanja
 • Pomanjkanje nekaterih izmed ključnih kompetenc (trženje, tehnologija, obvladovanje procesov, HCM, …)
 • Prenizka operativna profitabilnost
 • Neustrezni apetiti glede investiranja
 • Neustrezno financiranje
 • Nevzdržnost denarnih tokov
 • Inertnost ali prepozno reagiranje na spremenjene razmer
 • Nepoznavanje alternativ in možnih rešitev
 • Nepripravljenost obrniti se po pomoč

Ne bi se radi izpostavljali (in da bi kdo zvedel)…

Razmerje zaupnosti je tu zelo pomembno in ključno. Podjetje s težavami se ne bo znašlo na javnem seznamu ali kaj podobnega. Ti podatki ne bodo sporočeni davčnim organom, sodiščem itd. Ta pomoč temelji na zaupanju in varovanju, absolutno in brezpogojno, informacij o podjetniku.

Če se prepoznate izpolnite prvi vprašalnik in v kolikor potrebujete pomoč, vas vabimo, da nam pišete na info@spot-pnr.si, nas pokličete ali obiščete..

Več o programu si lahko preberete tudi v članku: Program EWS (SPIRIT Slovenija) – mentorski program, da bi podjetja v težavah preživela ali na straneh SPIRIT Slovenija.

Viri:

Predstavitev: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia

Mentorji: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia/seznam-prostovoljnih-mentorjev-early-warning-slovenia

Vprašalnik: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia-vprasalnik

Članek: https://ooz-ilirskabistrica.si/pomoc-podjetjem-ob-zgodnjih-tezavah/

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Sporočilo za javnost

Ljubljana, november 2020 – Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask..

NE ODLAŠAJTE S POSODOBITVIJO DOKUMENTACIJE

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) določa pravice in dolžnosti delodajalcem in delavcem v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

V ta namen mora delodajalec izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. Posebno skrb mora nameniti zagotovitvi varnosti in zdravju nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi.

Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca na vseh organizacijskih ravneh.

Običajno delodajalci prenesejo strokovne naloge na področju varnosti pri delu na strokovnega sodelavca ali zunanjo strokovno službo ter strokovne naloge v zvezi z izvajanjem zdravstvenih ukrepov na izvajalca medicine dela, kljub temu pa jih to ne obvezuje odgovornosti na tem področju.

Delodajalec mora pisno oceniti tveganja, katerim so delavci izpostavljeni pri delu, po postopku, določenem v 1. odstavku 17. člena ZVZD-1. Opustitev slednjega je prekršek sankcioniran z globo od 2.000 do 40.000 EUR.

Seveda pa takšna ocena ni dokončna, kajti delodajalec je dolžan popraviti in dopolniti oceno tveganja vsakokrat, ko obstoječi preventivni ukrepi varovanja niso zadostni oziroma niso več ustrezni; ko se spremenijo podatki, na katerih je ocenjevanje temeljilo in ko obstajajo možnosti in načini za izpopolnitev oziroma dopolnitev ocenjevanja.

SARS-COV-2 je bil letošnjega junija formalno uvrščen v direktivo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi bioloških dejavnikov, zato je potrebno dokumentacijo in interne akte s področja varnosti pri delu prilagoditi novim okoliščinam, kajti v dani situaciji  namreč ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest, praviloma ne zadostujejo. Zato je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe s ciljem, da se v danih okoliščinah zagotovi čim bolj varno in zdravo delo delavcev.

Pri tem so vam lahko v veliko pomoč priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://nijz.si/sl), Združenja za medicino dela (https://www.anticovid.zmdps.si) in drugih pristojnih inštitucij.

Na terenu se zaznava vedno več obiskov delovnih inšpektorjev, ki med drugim preverjajo, ali ste že izpolnili to obvezo, torej revidirali dokumentacijo in uredili protokole. Na drugi strani pa izvajalci storitev s področja varnosti pri delu, zaradi povečanega obsega povpraševanja, ne uspejo pravočasno pripraviti revizije. Glede na to vam svetujemo, da si sprotno beležite, kakšne ukrepe ste sprejeli in kdaj in kako so bili delavci obveščeni, saj se boste ob obisku inšpektorja le težko spomnili za nazaj, brez vodenja ustreznih evidenc.

Izvajalec medicine dela

Z globo v razponu od 2.000 do 40.000 EUR se kaznuje delodajalec, ki ne zagotovi, da zdravstvene ukrepe v zvezi z varnostjo pri delu izvaja izvajalec medicine dela.

Izvajalec medicine dela opravlja, odvisno od vrste dejavnosti ter vrste in stopnje tveganja za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom delavcev, zdravniške preglede delavcev, sodeluje pri izdelavi strokovnih podlag za izdelavo izjave o varnosti; seznanja delavce s tveganji, povezanimi z njihovim delovnim mestom in delovnim okoljem, ki lahko privedejo do funkcionalnih okvar, bolezni ali invalidnosti; spremlja in analizira stanje v zvezi s poklicnimi boleznimi ter boleznimi, povezanimi z delom in odkriva njihove vzroke; pripravlja poročila za delodajalce glede na ugotovitve iz analiz zdravstvenega stanja delavcev, ugotovljenega na zdravniških pregledih; sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri drugega ustreznega dela in sodeluje pri pripravi načrta delodajalca za dajanje prve pomoči ter sodeluje pri usposabljanju delavcev in delodajalcev za splošne in posebne ukrepe prve pomoči.

Pandemija COVID-19 je v svetu in pri nas še naprej v polnem razmahu, zato je sodelovanje z izvajalcem medicine dela v teh časih še bolj nujno in potrebno.

O aktualnem stanju ja na novinarski konferenci 25. septembra letos spregovorila prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Opozorila je na kar nekaj načinov za omejevanje širjenja virusa v delovnih prostorih, predvsem pa je izpostavila razkuževanje in prezračevanje proizvodnih prostorov, način organizacije delovnega procesa po sistemu ločenih skupin delavcev, ki se med sabo ne družijo in mešajo. Kot kritične točke za širjenje virusa pa omenila vhode v podjetje, registrirne ure, umivalnice, stranišča, prostore za kadilce in jedilniške prostore, itd.  Predvsem pa nam položila na srce, da Nacionalni inštitut za javno zdravje ne more pripraviti tako natančnih in specifičnih navodil, kot bi pričakovali delodajalci, saj se v organizacijah delovni procesi razlikujejo in ob tem delodajalcem svetovala, da se prvenstveno posvetujejo o problemih in tveganjih s strokovnimi sodelavci, ki so jim zaupali naloge na področju varnosti pri delu, torej

varnostnimi inženirji in specialisti medicine dela.

Alenka Volk Penko
 SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Vabilo na On-line ŠOLA DDV-ja v DVEH KORAKIH

V A B I L O

 na brezplačno  ON-LINE izobraževanje

v ponedeljek, 28. septembra 2020 s pričetkom ob 9.00 in v torek, 29. septembra 2020 s pričetkom ob 10.00 uri.

On-line

ŠOLA DDV-ja v DVEH KORAKIH

Cilj seminarja je spoznati kakšne so posebnosti pri obračunavanju DDV-ja pri dobavah blaga in storitev; posebnosti pri transakcijah z nepremičninami in spletni prodaji; naučiti se na kaj je potrebno paziti pri izstavljanju računov in odbijanju vstopnega davka.

Program:

 1. Predstavitev SPOT Svetovanje PNR
 2. Šola DDV-ja v dveh korakih
 3. Izstavljanje računov, nastanek davčne obveznosti in pravice do odbitka DDV:
  1. vrste računov,
  1. katero klavzulo je treba napisati na račun,
  1. kdaj je treba obračunati DDV in
  1. kdaj smemo odbiti DDV.
 4. Obračunavanje DDV od storitev:
  1. kdaj uporabimo splošno pravilo,
  1. posebnosti pri obdavčitvi kotizacij, prevoznih, restavracijskih in elektronskih storitev, storitev, povezanih z nepremičninami ipd.,
  1. kdaj je treba izvesti samoobdavčitev od prejetih storitev.
 5. Obračunavanje DDV pri dobavah blaga:
  1. novosti pri dobavah blaga znotraj EU v letu 2020,
  1. uvoz in izvoz blaga,
  1. skladiščenje blaga na odpoklic,
  1. posebnosti pri verižnih in tristranskih dobavah.
 6. Obdavčitev transakcij z nepremičninami in gradbenih storitev:
  1. kdaj se pri prodaji nepremičnine plača DDV in kdaj 2 % davek na promet nepremičnin,
  1. kdaj uporabimo nižjo stopnjo 9,5 %,
  1. posebnosti pri uporabi 76.a čl. ZDDV-1 pri gradbenih storitvah,
  1. kako so obdavčene najemnine in obratovalni stroški.
 7. Vračilo DDV v tujini, oprostitve in posebne ureditve:
  1. postopek vračila za v tujini plačan DDV,
  1. oprostitve plačila DDV,
  1. kdaj se morajo mali davčni zavezanci registrirati za DDV,
  1. uveljavljanje pavšalnega nadomestila pri kmetih,
  1. plačevanje DDV od razlike v ceni pri organiziranju potovanj.

Predavateljica

Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena v družbi Movens d. o. o. kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Poglobljeno se ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na seminarjih, kongresih in konferencah, povezanih z davčno tematiko.

Komu sta webinarja namenjena

Webinarja sta namenjena vsem, ki imate opravka z obračunavanjem in plačevanjem DDV, tako pri domačih kot tudi mednarodnih transakcijah, pa tudi vsem drugim, ki bi radi obnovili ali pridobili znanje na področju DDV. Primerni so za udeležence iz gospodarstva in javnega sektorja.

Termini in kraj

28. 9. 2020, od 9.00 do 13.15, (v mes je 30 min pavze), prijava najpozneje do 25.9.2020 do 12.00 ure

29. 9. 2020, od 10.00 do 14.15, ( v mes je 30 min pavze), prijava najpozneje do 28.09.2020 do 12.00 ure

Vljudno prosimo, da udeležbo na brezplačnem spletnem izobraževanju potrdite na

                                       alenka.volk@ozs.si

Ob prijavi navedete ime in priimek udeleženca in naziv podjetja oz. organizacije.

Po prijavi vam bomo poslali pp prezentacijo in povezavo do webinarjev.

V kolikor imate vprašanja na temo DDV-ja, nam pošljite vprašanja skupaj s prijavo.

Alenka Volk
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.