Podjetja imajo možnost uveljavljanja davčnih olajšav in si s tem zmanjšati dobiček. Država z ukrepom spodbuja podjetja k procesnim spremembam, investiranju, razvoju novih izdelkov, digitalizaciji in družbeno odgovornemu obnašanju.

 

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) omogočajo uveljavljanje naslednjih davčnih olajšav:

  • Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj
  • Olajšava za investiranje
  • Olajšava za zaposlovanje
  •  Olajšava za zaposlovanje invalidov
  • Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
  • Olajšava za PDPZ
  • Olajšava za donacije
  •  Olajšave za zeleni in digitalni prehod

 

V nadaljevanju so predstavljene posamezne olajšave.

 

Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj – 55. člen ZDDPO-2

 

Podjetje lahko v višini 100% vlaganj uveljavlja olajšavo za raziskave in razvoj, če je vložilo sredstva v notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti, nakup raziskovalno-razvojne opreme ali nakup raziskovalno-razvojnih storitev, ki jih izvajajo druge osebe. Pri tem mora slediti priročniku FRASCATI, smernicam za uveljavljanje davčnih olajšav, priporočilom glede nepravilnosti in upoštevati mejenja FURS.

 

Olajšava je omejena na maksimalno višino davčne osnove in jo je treba dokumentirati v ustreznem  raziskovalno-razvojnem projektu ali posebnem raziskovalno-razvojnem programu. Če podjetje ne izkoristi olajšave v celoti, ima možnost zmanjšanja davčne osnove za neizkoriščeni del v naslednjih petih letih, najprej za najstarejši neizkoriščeni del.

 

Olajšave za raziskave in razvoj ni mogoče uveljavljati v primerih, ko so aktivnosti financirane iz nepovratnih sredstev proračuna Občin, Republike Slovenije ali Evropske unije, pri čemer pa podjetje lahko uveljavlja razliko od višine subvencije. Olajšave tudi ni mogoče uveljavljati, če je podjetje že uveljavilo olajšavo za investiranje.

 

Olajšava za investiranje v opremo in v neopredmetena sredstva – a člen ZDDPO-2

 

Davčna olajšava za investicije omogoča znižanje davčne osnove v višini 40 odstotkov investiranega zneska v določeno opremo in neopredmetena osnovna sredstva. Vendar pa je treba upoštevati, da ta olajšava ne velja za pohištvo in pisarniško opremo (razen računalniške opreme), motorna vozila, vlaganja v stvarne in druge sorodne pravice na nepremičninah in dobro ime. Uveljavljanje davčne olajšave je mogoče v letu nabave ali v naslednjih petih davčnih obdobjih. Zavezanec pa mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati svojo davčno osnovo, če prej kot v treh letih (oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let) proda opremo oziroma neopredmeteno sredstvo, za katero je izkoristil olajšavo. Olajšave ni mogoče koristiti, če je bil predmet financiran z nepovratnimi sredstvi. Ravno tako se izključuje z olajšavo za R&R.

 

Olajšava za zaposlovanje – b člen ZDDPO-2

 

Podjetje lahko za vsakega, ki ga zaposli iz 1. ali 2. točke, uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 45 ali 55 odstotkov obračunane bruto plače (maksimalno v višini davčne osnove), za prvih 24 mesecev zaposlitve. Potrebno je, da podjetje poveča skupno število zaposlenih, da bi uveljavilo olajšavo, pri čemer gledamo 12 mesečno povprečje, ne upoštevajo se zaposleni za določen čas. Za koriščenje olajšave delavec v preteklih 24 mesecih ne sme biti zaposleni pri tem podjetju ali povezani osebi. Zaposlitev za nedoločen čas ni več pogoj, ravno tako prijava zaposlenega na Zavodu za zaposlovanje za vsaj 6 mesecev pred sklenitvijo pogodbe.

 

1. Mlajših od 29 let in starejših od 55 let oziroma oseb v poklicu, za katerega na trgu primanjkuje delovne sile in v preteklih 24 mesecih niso bili zaposleni pri tem delodajalcu ali njegovi povezani osebi. Zmanjšanje davčne osnove v višini 45% obračunanih bruto plač.

2. Mlajši od 25 let, ki se zaposlujejo prvič. Zmanjšanje davčne osnove v višini 55% obračunane bruto plače v prvih 24 mesecev zaposlitve.

 

Olajšava se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov.

 

Olajšava za zavezanca invalida – 56. člen ZDDPO-2

 

Podjetja lahko uveljavljajo olajšavo za zaposlovanje invalidov. Zmanjšanje davčne osnove se lahko uveljavlja v višini 50 odstotkov plače za vse stopnje invalidnosti, če ima zaposleni status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Za invalide s 100 odstotno telesno okvaro ali gluho osebo se lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 odstotkov plače. Delodajalec, ki zaposluje invalida po ZZRZI nad predpisano kvoto in njegova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 70% plače. Olajšava se izključuje z olajšavo za novozaposlene.

Samostojni podjetnik posameznik z invalidnostjo pod 100%, lahko prejme olajšavo v višini 30% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, ali pa 60% olajšave, če je invalid s 100% telesno okvaro ali gluha oseba, za obdobje 12 mesecev.

 

Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju – 57. člen ZDDPO-2

 

Podjetja lahko prihranijo davke, če vključijo vajence, dijake ali študente v usposabljanje prek učne pogodbe za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Olajšava je določena glede na plačilo oz. nagrado, vendar maksimalno do 80 odstotkov povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za vsak mesec usposabljanja, ker je novost, saj je do sedaj veljalo 20 odstotkov, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja. Pri tem je potrebno izločiti stroške za prehrano, prevoz oz. druga povračila.

 

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – 58. člen ZDDPO-2

 

Delodajalec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za leto, v katerem je plačal premije delojemalcem, do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca (zavarovanca), vendar največ do 2.903,66 EUR. To velja tudi za s.p.  Pri tem mora biti pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja odobren in vpisan v poseben register v skladu s predpisi ter ima izvajalec pokojninskega načrta sedež v Sloveniji ali v državi članici EU. Pri tem je potrebno vedeti, da premija ni davčno priznan odhodek, je pa olajšava.

 

Olajšava za donacije – 59. člen ZDDPO-2

 

Podjetje lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, in sicer le za takšna izplačila rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti, kot nepridobitnih dejavnosti, do zneska, ki ustreza 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

 

Dodatno, do zneska, ki ustreza 0,2 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi za kulturne namene, športne namene in za takšna izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu. Tu je dovoljen prenos na naslednja tri davčna obdobja.

 

Dodatno do zneska, ki ustreza 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca, za znesek izplačil v denarju in v naravi izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport, kot so opredeljeni z zakonom, ki ureja šport in je objavljen na spletni strani Direktorata za šport.

Pri tem je potrebno vedeti, da donacija ni davčno priznan odhodek, je pa olajšava. Potrebno je jasno razlikovanje med sponzorstvom in donacijo.

 

Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod – 55.c člen ZDDPO-2

 

Nov Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (»ZDDPO-2«), vključuje novo davčno olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod. Namen olajšave je spremeniti obstoječi model poslovanja, povečati napredek, izboljšave in trajnostni razvoj.

Olajšavo je moč dobiti za vlaganje v računalništvo v oblaku, velepodatke in umetno inteligenco, okoljsko prijazne tehnologije in razogljičenje energetskega sektorja, javni in zasebni prevoz, energetsko učinkovitost stavb in druge standarde za podnebno nevtralnost. Podrobnosti o vrstah vlaganj, ki se štejejo kot vlaganja v digitalni in zeleni prehod ter načinu uveljavljanja davčne olajšave, določa Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod.

Olajšava znaša 40 % vlaganja in jo ni moč prenašati v naslednje obdobje. Ta se izključuje z olajšavami za R&R ter olajšavo za investiranje, ravno tako ni mogoče uveljavljati olajšavo, če so bila vlaganja financirana iz nepovratnih sredstev proračuna Občin, Republike Slovenije ali Evropske unije.

Olajšava za zaposlovanje in za investiranje v določenih regijah.

Za določene regije in območja v Sloveniji veljajo posebne spodbude in olajšave za zmanjševanje razvojni razlik in regijsko razvojno spodbujanje.

 

Pomembno je tudi vedeti, da v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (novela ZDDPO-2R) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (novela ZDoh-2V), ki se uporablja od 1. januarja 2020 se zmanjšanje davčne osnove zaradi davčnih izgub in davčnih olajšav prizna največ v višini 63% davčne osnove.

 

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.