Bolj varna in zdrava delovna mesta ter dobro počutje delavcev prispevajo k ekonomski učinkovitosti gospodarstva in splošni družbeni blaginji, kajti kljub temu, da delavcev ne najdemo v premoženjski bilanci podjetja, je delovna sila ključni vir vsake uspešne organizacije.

Hitre tehnološke spremembe, kot so avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija, radikalno posegajo v delovno okolje. Beležimo vedno večje obremenitve zaposlenih, pomanjkanje prostega časa, stres in velikokrat tudi prezentizem.

Spremenjeni pogoji dela, delovnega časa in veščin, potrebnih za opravljanje dela, zahtevajo tehten premislek in drugačen pristop k zagotavljanju zdravja in varnosti pri delu. Zasledujoč cilje nacionalnega interesa, smo v Resolucijo o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu za obdobje od leta 2018 – 2027, zapisali zmanjšanje števila nezgod pri delu med prednostne cilje.

V skladu z 41. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ( v nadaljevanju: ZVZD-1) so dolžni delodajalci v pisni obliki prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (v nadaljevanju: ZZPPZ) pa nalaga delodajalcem obveznost obveščanja NIJZ o vsaki smrtni poškodbi, zaradi katere je delavec odsoten najmanj en dan.

Bolj prijazno ureditev prinaša Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 78, dne 2.6.2022 in je stopil v veljavo 17.6.2022, uporablja pa se od 1.9.2022 dalje. Od 1.9.2022 dalje se bo namreč prijavljalo nezgode pri delu na enotnem obrazcu Prijava nezgode in poškodbe pri delu v elektronski obliki. Z izpolnitvijo splošnega dela obrazca, se bo štelo, da je delodajalec izpolnil obveznost, ki mu jo nalaga ZZPPZ in ZVZD-1, kajti sistem bo samostojno zaznal morebitno obveznost prijave po določbah ZVZD-1 in jo poslal Inšpektoratu RS za delo.

Prijavni obrazec bo sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela. Izpolni se elektronsko na portalu SPOT, razen v primeru, ko delodajalec ni vpisan v Poslovni register Slovenije. V takšnem primeru delodajalec izpolni splošni del obrazca v papirni obliki in ga osebno ali po pošti posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter zavod pooblasti, da v njegovem imenu in za njegov račun izvrši prijavo preko portala SPOT.

Splošni del obrazca, ki vsebuje podatke o prijavitelju, delodajalcu, poškodovancu, nezgodi in poškodbi pri delu, izpolni delodajalec na portalu SPOT, ga digitalno podpiše in preko portala hkrati posreduje na ZZZS in IRSD.

Zdravstveni del obrazca, ki vsebuje podatke o zdravstvenem stanju poškodovanca, ki je posledica poškodbe pri delu, elektronsko izpolni osebni zdravnik poškodovanca in ga on-line posreduje v informacijski sistem ZZZS. V primeru, da poškodovanec nima osebnega zdravnika in ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se zdravstveni del obrazca ne izpolni.

Podrobnejša navodila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca bodo sprejeli poslovodni organi IRSD, ZZZS in NIJZ.

Do začetka uporabe Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Ur. list, RS, št. 78/2022), se v celoti uporabljajo določbe Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS, št. 54/13).

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.