JR podporno okolje 2023 – prvi sklop za statistično regijo Primorsko-notranjska regija

 

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu..


Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.


Cilji javnega razpisa so povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa, povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.


Trajanje operacije je 01.01.2023 – 31.10.2023


Aktivnosti in storitve:

1.1. Promocija podjetniške kulture

informiranje in promocija

dogodki SPOT svetovanje

1.2. Izvajanje celovitih podpornih storitev

osnovno SPOT svetovanje

usposabljanja – SPOT svetovanje

usposabljanja in dogodki – inkubatorji

podjetniško mentoriranje

Aktivnosti spot svetovalcev in podjetniških mentorjev, ki izvajajo storitve za prvi sklop:

usposabljanje za dvig kompetenc zaposlenih na izbranem regijskem konzorciju

koordinacija, izvajanje in vodenje konzorcija

druge aktivnosti (skladno z zahtevami agencije)


Finančna podpora: Višina celotnih stroškov operacije za JR podporno okolje 2023 – prvi sklop za statistično regijo Primorsko-notranjska regija je ocenjena na 129.300,00 EUR za stroške dela, 15% pavšal in zunanje storitve za obdobje. V okviru dodeljenih nepovratnih skupnih sredstev je delež celotnih upravičenih izdatkov Evropskega sklada za regionalni razvoj 75 % oz. 96.975,00 EUR, delež proračuna Republike Slovenije pa 25 % oz. 32.325,00 EUR.


Sedež SPOT Svetovanja Primorsko – Notranjske regije: Bazoviška cesta 13, 6250 Ilirska Bistrica


Uradne ure:

ponedeljek 10:00 do 14:00

torek 10:00 do 14:00

sreda 13:00 do 17:00

petek 10:00 do 14:00

 

Konzorcijski partnerji:

OOZ Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 13, 6250 Ilirska Bistrica


Tomaž Stojanović
031 408 754
info@spot-pnr.si

ttps://ooz-ilirskabistrica.si/

Alenka Volk Penko
031 641 311
alenka.volk@ozs.si

OOZ Cerknica
Tabor 5b, 1380 Cerknica

http://www.oozc.si/


Silva Šivec
051 249 549
silva.sivec@ozs.si

ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod, OE PIP
Veliki Otok 44B, 6230 Postojna

Dolores Keš
031 602 186
dolores@inkubator-perspektiva.si

ttps://podjetniskiinkubatorperspektiva.e-obcina.si/


Dr. Jana Nadoh Bergoč

051 311 656

jana@inkubator-perspektiva.si

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.«

www.eu-skladi.si