Vedno več podjetij doma in v tujini v svojem poslovanju uporabljajo analizo življenjskega cikla ali LCA  (ang. Life Cycle Assessment). Za nekatere je to zahteva v dobaviteljski verigi, drugi jo uporabljajo za komuniciranje vplivov na okolje v kontekstu trajnosti in transparentnosti do uporabnikov in kupcev, mnogo slovenskih podjetij, pa se je z njo soočilo v sklopu javnih razpisov. V času trajnostnih strateških transformacij, težnji k zelenemu prehodu in zmanjševanju vplivom na okolje, predstavlja LCA način transparentne in primerljive analize stanja, pa tudi presek za smernice oblikovanja novih izdelkov, saj je trajnost izdelka, kar v do 80% začrtana v designu le-tega.

Gre za metodologijo, ki se uporablja za analizo vplivov izdelka na okolje v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. Običajne faze življenjskega cikla vključujejo ekstrakcijo surovin, predelavo materiala, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in scenarij izteka življenjske dobe (reciklaža, odlaganje). V analizo so vključene vse vrste vplivov na okolje, kot so poraba virov, vode in energije, emisije CO2 in ostale emisije nevarnih snovi. Osnova za LCA analizo je ISO standard 14040, ki predstavlja standardiziran postopek in določa točno metodologijo LCA, zaradi česar je analiza objektivna in ponovljiva. Ker LCA analiza podjetjem omogoča učinkovito doseganje trajnostnih ciljev poslovanja, jim pokaže opcije za varčevanje s stroški izven podjetja oz. po celotni oskrbovalni verigi in postaja sestavni del, če ne že pogoj, vedno več razpisov, je interes zanjo v zadnjih letih izjemno porastel. Hkrati so zahteve regulatorjev po okoljski učinkovitosti vedno večje, zato mnoga podjetja vidijo LCA analizo kot pomemben vložek v ohranjanje vodilnega položaja na trgu v naslednjih letih.

LCA analiza podjetju prinese veliko prednosti. Z njeno pomočjo lahko podjetja prispevajo k svoji poslovni uspešnosti, saj a) pridobijo povratne informacije o možnih izboljšavah delovnih procesov in potencialni optimizaciji stroškov; b) lahko dodatne informacije o svojih produktih uporabijo za boljšo predstavitev produktov in s tem širijo krog strank; c) jim primerjava vplivov produktov in procesov omogoča boljše načrtovanje prihodnosti poslovanja; d) objektivnost LCA pripomore k jasnejši definiciji in zagotavljanju skupnih ciljev, kar krepi notranjo kohezijo podjetja. Poleg tega podjetja pridobijo dodatno znanje o lastnih oskrbovalnih verigah, kar jim omogoča a) lažje upravljanje tveganja in zniževanja stroškov »dragih dogodkov« v oskrbovalni verigi; b) določanje področij z velikim vplivom na okolje, t.i. »vroče točke«, in iskanje konkretnih rešitev za njihovo zniževanje; c) sprejemanje transparentnih odločitev glede poslovanja in dobavnih verig; d) lažje načrtovanje prihodnjih sprememb na podlagi informacij o vplivih prihodnjega razvoja produkta. LCA analiza prinaša tudi zunanje koristi za podjetje, in sicer a) boljšo pripravljenost na prihodnjo zakonodajo in učinke prihodnjih predpisov; b) pomoč pri dvigovanju ugleda blagovne znamke; c) dodatno verodostojnost, ki izhaja iz mednarodne standardizacije LCA analize; d) dodatne priložnosti za trženje in krepitev trajnostnega profila podjetja.

Podjetja imajo priložnost pridobiti javna sredstva za sofinanciranje LCA analize. Slovenski podjetniški sklad (SPS) namreč še vedno ponuja spodbudo malih vrednosti oz. vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, kjer podjetja prejmejo subvencijo za najem zunanjega strokovnjaka, ki opravi LCA analizo. Podjetja lahko prejmejo od 3.000€ – 10.000€ subvencije, kar lahko predstavlja do največ 60% stroškov študije brez DDV. Podjetje lahko pridobi sicer maksimalno tri vavčerje na leto, a le enkrat za LCA analizo. Vavčerji bodo na voljo do konca septembra 2023 (30.9.2023) oz. do porabe sredstev, stroške pa je možno uveljavljati tudi za nazaj, in sicer od objave javnega poziva (od 17.9.2021 dalje). Za oddajo vloge se mora podjetje registrirati prek e-portala SPS, saj se celoten postopek vodi elektronsko. Vavčer je primeren za različne pravne subjekte (MSP, zadruge, samostojen podjetnike in gospodarske združbe) iz vseh sektorjev razen kmetijske proizvodnje in akvakulture, ki imajo sedež v Sloveniji in so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) ter imajo poravnane vse finančne obveznosti do finančne uprave (FURS). Dodaten pogoje je, da ima podjetje na dan oddaje vloge vsaj tri zaposlene, ki jih mora ohraniti do oddaje zahtevka za izplačilo vavčerja. Vavčerji so podjetjem na voljo skozi celo leto, njihova priprava in oddaja pa sta hitri in enostavni. V kolikor podjetja sama nimajo izkušenj s pridobivanjem javnih sredstev prek sistema vavčerjev, se za pomoč pri pripravi vloge lahko obrnejo na slovenske poslovne točke svetovanje (SPOT Svetovanje), ki se nahajajo v vsaki regiji, tudi v Primorsko-notranjski regiji.

Za dodatne informacij v povezavi z vavčerji lahko pišete ali pokličete na tomaz@nec-cerknica.si oz. 031 408 754.

Tomaž Stojanović, mag. posl. ved
NEC, Cerknica; SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.