Splošna pravila o računovodenju predpisuje 54. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1).

» Družba in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu poslovnega leta sestaviti letno poročilo.«( 1. odstavek 54. člena ZGD-1)

V nadaljevanju zakonodajalec določa način vodenja poslovnih knjig, ki se vodijo po sistemu dvostavnega knjigovodstva, v kolikor zakon ne predpisuje določenih izjem. Pri vodenju poslovnih knjig so dolžne vse družbe upoštevati kontni okvir za glavno knjigo, ki ga sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Slovenski inštitut za revizijo objavi kontni okvir v Uradnem listu Republike Slovenije.

Posebej pomembno pa je določilo zapisano v četrtem odstavku 54. člena ZGD-1, ki nalaga obveznost, da je potrebno najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem. Delni odpustek fizičnega popisa velja le za velike družbe, ki lahko postavke preverijo tudi z uporabo priznanih matematično-statističnih metod, ki temeljijo na tehnikah vzorčenja in izražajo oceno, ki je dober približek fizičnemu popisu dejanskega stanja.

Na dolžnost popisa napotujejo tudi Slovenski računovodski standardi (2016), Pravila skrbnega računovodenja (2016) in Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti.

Popisati je potrebno opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, denarna sredstva, kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe, zaloge materiala, trgovskega blaga, dokončanih in nedokončanih proizvodov, kratkoročne terjatve do kupcev ter druge kratkoročne terjatve, dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti, dolgoročne in kratkoročne poslovne obveznosti ter preveriti druge pomembne aktivne in pasivne postavke.

Za vrednotenje in merjenje postavk v računovodskih izkazih ZGD-1 predpisuje najpomembnejša pravila, in sicer:

  • predpostavlja se nadaljevanje poslovanja organizacije kot delujoče organizacije;
  • uporaba metod vrednotenja se brez utemeljenih razlogov ne sme spreminjati iz poslovnega leta v poslovno leto (stalnost vrednotenja);
  • treba je upoštevati načelo previdnosti, kot je določeno s SRS ali MSRP, še zlasti:

a/ pripoznajo se lahko le dobički na bilančni presečni dan,

b/ pripoznajo se vse obveznosti, ki nastanejo v poslovnem letu, tudi če postanejo razvidne šele med bilančnim presečnim dnevom in dnevom priprave bilance,

c/ pripoznajo se vsi negativni popravki vrednosti, ne glede na to, ali je rezultat poslovnega leta dobiček ali izguba;

– treba je upoštevati načelo izvirne vrednosti, to je začetnega merjenja po nakupni ceni ali proizvajalnih stroških, kot je določeno s SRS ali MSPR.

Na pripravo letošnjih računovodskih poročil bo vsekakor vplivala epidemija COVID-19, saj so podjetja v zvezi s tem prejela določene pomoči in sicer nekatere v obliki denarnih sredstev, nekatere v obliki nedenarnih sredstev.

Državno pomoč namreč predstavljajo zneski, ki jih podjetje prejme neposredno iz proračuna ali preko organov države ali lokalne skupnosti in ne predstavljajo plačila za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Na ta način se spodbuja nekatere dejavnosti ali daje pomoč ob pojavu nekaterih dogodkov kot so naravne nesreče, epidemije ipd. ali gre npr. za spodbujanje zaposlovanja. Državna pomoč se praviloma veže na določene pogoje, ki jih mora prejemnik izpolniti, sicer do pomoči ni upravičen in jo je potrebno vrniti. Tudi v primeru prejema nekaterih pomoči iz naslova COVID-19 in ob neizpolnjevanju predpisanih pogojev, bo potrebno slednjo vrniti. V primerih, če obstaja takšno tveganje, se prihodke iz tega naslova pripozna kot odložene med pasivnimi časovnimi razmejitvami, poznejšo obveznost za vračilo pa knjiži v breme pasivnih časovnih razmejitev in hkrati izkaže obveznost na kontu 266 – Druge kratkoročne obveznosti do državnih institucij.

Alenka Volk Penko
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.