Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti lahko pridobi tisti, ki je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih oziroma najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih, ob pogoju, da je mlajši od 30 let. V obeh primerih je potrebno izpolnjevati pogoj, da so bili v celoti plačani prispevki za primer brezposelnosti.

Denarno nadomestilo med brezposelnostjo lahko pridobi brezposelna oseba, ki ji delovno razmerje ni prenehalo po lastni volji ali krivdi, torej ni prišlo do prenehanja delovnega razmerja na podlagi pisnega sporazuma ali zaradi redne odpovedi, ki jo je podal delavec ( razen izjeme po ZDR-1, ko delavec kljub redni odpovedi ohrani enake pravice, kot če bi pogodbo o zaposlitvi odpovedal delodajalec iz poslovnih razlogov), v primeru, ko gre za odpoved pogodbe delavcu iz krivdnega razloga, pa tudi v primeru, če delodajalec odpove delavcu pogodbo iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, v primeru, če je delavcu predhodno ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delo za nedoločen čas, delavec pa je to odklonil. Delavec tudi ni upravičen do denarnega nadomestila v primeru izredne odpovedi, v primeru, če odkloni prehod na delodajalca prevzemnika v primeru statusnega preoblikovanja, v primeru delodajalčeve redne odpovedi, ki je sicer v nasprotju z določbami ZDR-1, ki urejajo posebno varstvo delavca pred odpovedjo, delavec pa za zavarovanje svojih pravic ni zahteval arbitražne odločitve ali sodnega varstva. V primeru, če starejšemu delavcu (kot ga opredeljuje ZDR-1) ni zagotovljena pravica do denarnega nadomestila iz zavarovanja za primer brezposelnosti do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev, pa je dal pisno soglasje k odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ni upravičen do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. Enako velja za delavca, ki v času odpovednega roka neupravičeno odkloni novo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas, ki mu jo ponudi delodajalec ali zavod za zaposlovanje pri drugem delodajalcu in zaradi prenehanja funkcije ali imenovanja nosilca javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji ali v organih lokalne samouprave, pa delavec ni uveljavljal pravice do vrnitve na delo skladno s predpisi, ki to omogočajo.

Kljub navedenemu lahko pravico do denarnega nadomestila uveljavi zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi preselitve in zaposlitve njegovega zakonca ali osebe, s katero najmanj eno leto živi v zunajzakonski skupnosti, v drugem kraju, ki je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot uro in pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom.

Tudi zavarovanec, ki redno odpove pogodbo o zaposlitvi, ker so se mu pri spremembi delodajalca bistveno poslabšale pravice iz pogodbe o zaposlitvi, je upravičen do denarnega nadomestila. Pri tem je potrebno zasledovati objektivne razloge.

Eden od staršev, ki redno odpove ali se sporazume o prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ki uveljavlja pravico do plačila prispevkov za socialna zavarovanja po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo, je prav tako upravičen do denarnega nadomestila, ko mu ta pravica preneha.

Zavarovanci, ki niso bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja, pa ne morejo uveljavljati pravice do denarnega nadomestila, če odjava iz vseh zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov kot je npr. bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega partnerja, na katerega je bil pretežno vezan, izguba poslovnega prostora ipd.

Pravice iz zavarovanja pridobi zavarovanec na podlagi potrdila o plačanih prispevkih, osebe, ki so bile v delovnem razmerju pa na podlagi delodajalčevega potrdila.

Denarno nadomestilo pripada zavarovancu z naslednjim dnem po prenehanju pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za obvezno zavarovanje, če se prijavi pri Zavodu RS za zaposlovanje in vloži vlogo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja. Če vložite vlogo po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Te dni prejemamo veliko klicev, kako se prijaviti na Zavod RS za zaposlovanje v času ukrepov, ki nam jih narekuje pandemija.

V času okužbe ni osebnega posredovanja informacij, niti osebnega sprejemanja vlog na vložišču. Komuniciranje poteka po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in spletnih straneh. Za dodatne informacije in vprašanja so na voljo krizne telefonske številke na območnih službah. Na voljo so v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in torek od 8.00-12.00 in od 13.00 -15.00 ure, v sredo 8.00-12.00 in 13.00-17.00 ter v petek od 8.00-13.00 ure.

Več informacij o tem najdete na spletni strani https://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

S strani Urada za delo so nam povedali, da se obrazci v papirni obliki nahajajo v preddverju zavoda. Te obrazce lahko fizično oddate v nabiralnik, ki se nahaja v prostorih zavoda. Ker pa ne boste osebno v kontaktu s svetovalcem, priložite obrazcu fotokopijo osebne izkaznice (fotokopirati obe strani), tako, da se vidi vaš lastnoročni podpis. Če boste imeli težave z izpolnjevanjem obrazca, boste poklicali po telefonu. V nobenem primeru pa ne pozabite napisati še vaše telefonske številke, da vas bo lahko svetovalec v primeru dodatnih vprašanj, odprave nepravilnosti itd, kontaktiral po telefonu.

Alenka Volk Penko,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.