Kljub temu, da ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije zahteva predložitev zdravniškega spričevala le za nosilce kmetijske dejavnosti in njihove družinske člane, torej zavarovance na podlagi 07, 51 in 52, so preventivni zdravniški pregledi obvezni za vse zavarovance.

Pravno podlago najdemo v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (v nadaljevanju: ZVZD-1), ki v 36. členu določa: »Delodajalec mora zagotoviti zdravstvene preglede delavcev, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu.« Delodajalčeva obveznost je hkrati delavčeva pravica in dolžnost (54.člen ZVZD-1). Opustitev ali neizpolnjevanje obveznosti je prekršek, ki je sankcioniran. Za delodajalca je predpisana globa od 2.000 do 40.000 evrov. Z globo od 500 do 4.000 evrov pa se kaznuje še odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek. Prav tako je z globo od 100 do 1.000 evrov kaznovan delavec, ki se ne odzove in ne opravi zdravstvenega pregleda, ki ustreza tveganjem za varnost in zdravje pri delu na delovnem mestu.

Vrsto, obseg in vsebino preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roke za opravljanje slednjih natančneje določa Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. list RS, št. 124/06; v nadaljevanju: pravilnik).

Opravljajo se zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, s ciljem preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom in preprečevanjem invalidnosti. Skratka z njimi se ugotavlja delavčevo zmožnost za opravljanje določenega dela. Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda pa je ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in rezultatov meritev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju.

Poznamo tri vrste preventivnih zdravstvenih pregledov in sicer: predhodne preventivne zdravstvene preglede, usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede.

S predhodnim preventivnim zdravstvenim pregledom se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu, zato je obvezen pred prvo zaposlitvijo ali po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.

Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom pa se v določenih obdobjih ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju. Vrsta, obseg, vsebina in roki  so določeni z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca, izjemoma pa lahko pooblaščeni zdravnik s pismeno utemeljitvijo določi krajši rok za naslednji usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu.

V določenih primerih pa je delodajalec dolžan poslati delavce tudi na druge usmerjene preventivne zdravniške preglede in sicer po vsaki poškodbi pri delu, ki je zahtevala daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za opravljanje dela, ki ga je opravljal pred poškodbo; če obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja zaradi dela pri delodajalcu; če gre za delavce, ki so se pri delu v obdobju enega leta poškodovali trikrat ali večkrat; po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratogenim in rakotvornim snovem ter drugim škodljivostim s kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki; pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve ni bil pregledan in takšna zahteva izhaja iz ocene tveganja ali pred napotitvijo na strokovno usposabljanje ali prekvalifikacijo za delo z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami.

Delodajalec pa ima tudi pravico, da pošlje delavca na usmerjevalni preventivni zdravstveni pregled pri delavčevi zmanjšani delovni zmožnosti; po poškodbi, ki je nastala izven dela, a je zdravljenje trajalo daljše časovno obdobje in obstaja sum v delavčevo zmožnost za opravljanje dela; če obstaja sum na bolezni odvisnosti in če gre za delavca, ki je bil v obdobju enega leta v bolniškem staležu petkrat ali večkrat.

Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik izda zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delovno okolje, z obrazložitvijo potrebnih predlaganih ustreznih ukrepov za boljše varovanje zdravja, ki ga posreduje delodajalcu. O ugotovitvah obvesti tudi delavca in njegovega izbranega osebnega zdravnika.

Delodajalec mora napotiti delavca na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je določen v izjavi o varnosti.

Za nadzor nad izvajanjem zapisanega je pristojna inšpekcija za delo. Kazni niso zanemarljive, odškodninske tožbe v primeru, če se delavcu kaj zgodi na delovnem mestu, pa ne bo imel opravljenih zdravstvenih pregledov, pa enormne.

Alenka Volk Penko, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ilirska Bistrica (SPOT Svetovanje PNR)

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.