Državni zbor je na seji 29.12.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE).

Sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu, zaščito delovnih mest in dodatke za najbolj ranljive skupine prebivalstva kot so upokojenci, študenti in družine.

Ena izmed novosti je, da so do nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela upravičeni zavarovanci od prvega dne zadržanosti, zaradi sobivanja enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do vključno 14 leta starosti oziroma do vključno 18 leta starosti, v primeru, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo ali ima status invalida. Podlaga je potrdilo izvajalca o sobivanju brez ugotavljanja začasne zadržanosti od dela. Višina nadomestila je enaka kot v primeru, ko gre za zadržanost od dela zaradi nege ožjega družinskega člana. Sredstva se zagotovijo v proračunu RS.

Na podlagi 21. člena ZIUPOPDVE delodajalec lahko odpove delavcu pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, torej praviloma v starosti 60 let in z izpolnjeno 40 letno delovno dobo. Delavec pa je v tem primeru upravičen do odpravnine kot je določena v 108. členu ZDR-1 za primere odpovedi pogodbe iz poslovnih razlogov ali razloga nesposobnosti. Enako določilo velja, ko gre za odpoved javnim uslužbencem.

Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa ZDR-1, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

Zvišuje se pomoč upravičencem v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov in krog upravičencev.

Podaljšuje se ukrep subvencioniranja dela s skrajšanim delovnim časom in sicer lahko delodajalec posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za poln delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom do 30. junija 2021.

Cepljenje proti COVID-19 se zagotovi za vse, ki imajo stalno in začasno prebivališče na območju Republike Slovenije in za osebe, ki nimajo prebivališča v RS, so pa zaposlene pri delodajalcih s sedežem v RS. Ukrep cepljenja proti COVID-19 velja do 31. decembra 2023.

Imetniki licence Skupnosti, ki izvajajo prevoze potnikov, so upravičeni do nadomestila stroškov tudi za obdobje 1. januar 2021 do 31. marec 2021. Nadomestilo se izračuna na podlagi števila avtobusov z licenco Skupnosti v lasti ali uporabi na dan 16. marec 2020 in znaša 33,30 EUR dnevno na avtobus.  Do nadomestila je upravičena tudi dejavnost prevoza potnikov v medkrajevnem in drugem cestnem prometu za čas, ko se dejavnost ni smela opravljati ter izvajalci šolskih prevozov in izvajalci občasnih prevozov s kombiniranimi vozili.

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 EUR. Dodatek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Če delavec ne dela cel mesec, je upravičen do sorazmernega dela dodatka. Dodatek mu pripada tudi na prazničen ali drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi na ta dan dejansko delal. Mu pa ne pripada za druge oblike odsotnosti z dela. Delodajalec je upravičen do povračila izplačanega kriznega dodatka. Izjavo predloži preko informacijskega sistema FURS.

Subjekti, ki so uveljavljali povračila nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo po protikoronski zakonodaji in naknadno ugotovijo, da do državne pomoči niso upravičeni, so dolžni o tem obvestiti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 ter vrniti sredstva najpozneje v 30-ih dnevih od vročitve odločbe FURS-a. Po poteku roka za plačilo, se zaračunavajo zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07).

FURS in Zavod RS za zaposlovanje lahko dovolita obročno odplačevanje neupravičeno prejetih sredstev in sicer v največ šestih mesečnih obrokih v obdobju šestih mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Za čas odobritve se zamudne obresti ne obračunavajo.

Zaradi izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin je predvideno izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence, katerih pokojnina znaša 714 EUR ali manj in sicer v razponu od 300,00 do 130,00 EUR. Do solidarnostnega dodatka v višini 50 EUR so upravičeni tudi starši in sicer za vsakega otroka do starosti 18 let. V času trajanja epidemije pa se znesek dodatka za nego otroka poveča za 100 EUR. Ob rojstvu novorojenca so starši upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 500 EUR.

Študentje prejmejo enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR. Do solidarnostnega dodatka so pod določenimi pogoji upravičene tudi osebe, katerih obdavčljivi dohodki po ZDoh-2 za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 EUR in verski uslužbenci za zadnji kvartal letošnjega leta. Izredna pomoč znaša 700 EUR mesečno.

Zakon predvideva začasno denarno nadomestilo za čas epidemije osebam, ki so izgubile zaposlitev iz razloga razglasitve epidemije.

Podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela, bodo lahko koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Do 31. januarja 2021 lahko davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah.

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.