Državni zbor RS je dne 11.3.2022 sprejem Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Veljati je začel naslednji dan po objavi. Uporablja se za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022 dalje.

Novela zakona prinaša oprostitev plačila dohodnine od družinske pokojnine in izplačil iz šolskega sklada ter ugodnosti pri določanju bonitet pri dohodkih iz zaposlitve; spremembo davčne obravnave odpravnine ter plačila za poslovno uspešnost; izvzem oproščenih prispevkov za socialno varnost iz davčno priznanih prihodkov in odhodkov; spremembo olajšave za zaposlovanje in uvaja novo olajšavo za zaposlovanje mladih, ki se zaposlujejo prvič; zvišuje se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju; dobili pa smo tudi novo olajšavo za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod.

Nadalje se zvišuje olajšava za donacije iz dosedanjih 0,3% na 1% obdavčenih prihodkov, novela pa določa tudi novo, dodatno, posebno olajšavo za podporo vrhunskemu športu v višini 3,8% obdavčljivih prihodkov davčnega zavezanca. Za slednjo velja posebnost, da pripoznanje ni vezano na nepridobitnost prejemnika.

Bistvene novosti na področju razbremenitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem in dohodkov iz kapitala so, da se odstotek priznanih normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem znižuje iz dosedanjih 15% na 10% dohodka, hkrati pa se znižuje stopnja obdavčitve iz 27,5% na 15%. Spremenjen prvi odstavek 96. člena ZDoh-2 skrajšuje obdobje za obdavčitev dobička iz kapitala iz dosedanjih 20 na 15 let. Hkrati se znižujejo stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala..) iz 27,5% na 25% in nato še vsakih pet let. Tako po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala znaša stopnja obdavčitve 20% in po dopolnjenih desetih letih imetništva kapitala 15%.

Dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala so bili doslej obdavčeni cedularno, po novem pa se lahko zavezanci odločijo, da se jim tako pridobljeni dohodki vštevajo v letno davčno osnovo, o čemer obvestijo davčni organ v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Cedularna in sintetična obdavčitev se v takšnem primeru med seboj izključujeta, zato se zavezanec ne more odločiti, da bi bili le nekateri njegovi dohodki iz kapitala oziroma iz oddajanja premoženja v najem, ki jih je dosegel, obdavčeni sintetično, drugi pa ostanejo cedularno (velja samo v primeru ugovora!).

Razbremenitev dohodkov iz delovnega razmerja prinaša v prehodnem tri letnem obdobju postopen dvig splošne olajšave s 3.500,00 EUR na 7.500,00 EUR letno. V letu 2022 znaša splošna olajšava 4.500,00 EUR in velja od 1. januarja dalje. Preveč obračunana dohodnina bo poračunana pri informativnem izračunu.

Na novo se uvaja olajšava za rezidente po dopolnjenem 70. letu starosti v višini 1.500 EUR in olajšava za rezidente, prav tako v višini 1.500 EUR, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči nepretrgoma najmanj deset let in jih upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v evidenci.

S spremembo 122. člena ZDoh-2 se stopnja dohodnine v najvišjem razredu znižuje iz 50% na 45%. V skladu s prehodnimi določbami ZDoh-2Z se že za leto 2022 uskladijo davčne osnove s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/22.

Po novem je vrednost bonitete, v kolikor delodajalec zagotovi delavcu osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, nič. Vsi stroški v zvezi z zagotavljanjem bonitete so davčno priznan strošek.

Poleg spremenjenih in dodatnih olajšav, ki povečujejo razbremenitev dohodka iz dejavnosti, prinaša novela zakona tudi izvzem obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje R Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, saj se ne štejejo za prihodek in se ne pripoznajo kot odhodek. Sprememba se uporablja že za leto 2021.

VABIMO VAS na

ZOOM delavnico

CELOVITA OBRAVNAVA VOZIL

sreda, 25.5.2022 ob 10.00 uri

Alenka Volk Penko
SPOT Svetovanje PNR

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.